OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Almir Zukić, dipl. sanitarni inžinjer

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET
Univerzitetska 1
Tuzla

 

O B J A V L J U J E

 

Kandidat Almir Zukić, dipl. sanitarni inžinjer, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Prisustvo zagađujućih materija u zraku industrijskog i urbanog dijela Općine Lukavac“ dana 25.10.2022. godine sa početkom u 13,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.med.sci. Nihada Ahmetović, redovni profesor za nastavni predmet „Higijena i zdravstvena ekologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.med.sci. Sanja Brekalo Lazarević, vanredni profesor za nastavni predmet „Medicina rada“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član
  3. Dr.sci. Abdel Đozić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

Zamjenski član Komisije dr.med.sci. Maida Mulić, vanredni profesor za nastavni predmet „Socijalna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA

 

Ubrzani ekonomski, tehnološki i industrijski razvoj i povećana potreba za energijom na području Tuzlanskog kantona, naročito općine Lukavac izazvala je porast aerozagađenja i uticaj na životnu sredinu, narušavajući kvalitet podzemnih i površinskih vodotoka, promjenu kvaliteta zraka i trajnom uništavanju zemljišta. U okviru ovog rada obrađeni su dostupni podaci o koncentracijama zagađujućih materija u urbanom i industrijskom dijelu općine Lukavac za 2018. i 2019. godinu. U okviru rada obrađeni su podaci Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, pod čijim je nadzorom mjerna stanica stacionirana u urbanom dijelu Lukavca. Podaci o mjerenjima zagađujućih materija u industrijskom dijelu su dobijeni od fabrike “Global Ispat Koksna Industrija” Lukavac. Obrađeni podaci za 2018. godinu za urbani dio grada Lukavca ukazuju na prekoračene granične vrijednosti sumpor dioksida. Vrijednost suspendovanih čestica (PM₂․₅) i azotnih oksida prelaze granične vrijednosti naročito tokom zimskih mjeseci kao posljedica prirodnih i antropogenih procesa. Ugljen monoksid ne prekoračuje granične vrijednosti tokom 2018. godine. Vrijednosti sumpor dioksida i suspendovanih čestica tokom 2019. godine prelaze granične vrijednosti u određenim mjesecima, dok su azotni oksidi, ozon i ugljen monoksid ispod graničnih vrijednosti. Godišnje vrijednosti ugljen monoksida, sumpor dioksida, sumpor vodonika i čvrstih čestica u industrijskom dijelu tokom 2018. i 2019. godine prelaze granične vrijednosti regulisane okolinskom dozvolom i važećim pravilnicima. Sumpor dioksid i azotni oksidi zadovoljavaju važeću zakonsku regulativu. Negativan uticaj aerozagađenja povećava rizik od respiratornih i srčanih oboljenja kod stanovništva. Štetnije utiče na osobe sa narušenim zdravstvenim stanjem, a najosjetljivije kategorije stanovništva su starije osobe, dojenčad i mala djeca, trudnice, fetusi, pothranjene osobe, osobe sa određenim hroničnim bolestima i radnici zaposleni u industrijskim postrojenjima.
Ključne riječi: aerozagađenje, zagađujuće materije, urbani dio, industrijski dio