OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Almira Ćosić, bachelor primijenjene biologije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 06.09.2023. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

 

O B J A V L J U J E

Almira Ćosić, bachelor primijenjene biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom “Antibiotska osjetljivost izolata Escherichia coli iz vode za piće sa područja sjeveroistočne Bosne“u srijedu 20.09.2023. godine u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 13 sati
pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sc. Fatima Numanović, redovni profesor, predsjednik
  Uža naučna oblast “Medicinska mikrobiologija sa imunologijom” i “Medicinska mikrobiologija saparazitologijom”
  Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. Dr. sc. Suad Širanović, docent, mentor i član
  Uža naučna oblast “Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. Dr. sc. Vesna Hadžiavdić, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast “Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci. Aldijana Avdić, docent uža naučna oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Na Zemlji postoje veoma male količine pitke vode a globalni problem je njena kontaminacija fekalnim bakterijama. Jedan od globalnih problema je i porast antibiotske rezistencije ne samo kod kliničkih izolata nego i kod izolata iz hrane, vode i okoliša. Ciljevi ovog rada su analizirati vodu za piće (bunarsku i vodovodnu) tokom dvije sezone (proljeće-ljeto i jesen-zima) na prisustvo Escherichia coli a zatim odreditiantibiotsku osjetljivost na 10 antibiotika teutvrditi značajnost sezonskih razlika u učestalosti i rezistenciji između bunarskih i vodovodnih uzoraka.Od ukupno 1023 analizirana uzorka vode za piće, E. coli je izolovana u 91 (8,9%) uzorku. Nije utvrđena statistički značajna veza između sezone uzorkovanja (proljeće-ljeto, jesen-zima) i prisustva E. coli u vodi za piće niti između porijekla vode (bunarska ili vodovodna) i prisustva E. coli. Antibiotsku rezistenciju je ispoljilo 22% izolata. Svi izolati su bili osjetljivi na ceftriaxone, meropenem i gentamicin. ESBL sojevi nisu izolovani. Rezistencija je zabilježena na ampicillin (13,2%), tetracycline (12,1%), streptomycin (5,5%), chloramphenicol (3,3%), nitrofurantoin (3,3%), ciprofloxacin (1,1%) i co-trimoxazole (1,1%). U radu su registrovani i multirezistentni sojevi (5,49%).Tokom sezone jesen-zima učestalost rezistencije na ampicillin (17,5%), tetracycline (15%) i chloramphenicol (7,5%) je bila veća od učestalosti registrovane tokom sezone proljeće-ljeto (ampicillin 9,80%, tetracycline 9,80% i chloramphenicol 0%). U sezoni proljeće-ljeto učestalost rezistencije na streptomycin (7,84%), nitrofurantoin (5,88%), ciprofloxacin i co-trimoxazole (1,96%) je bila veća od učestalosti tokom sezone jesen-zima koja je iznosila za streptomycin 2,5%, nitrofurantoin 0%, ciprofloxacin i co-trimoxazole 0%. Veća učestalost rezistencije zabilježena je u uzorcima bunarske vode (14,3%) nego u uzorcima vodovodne vode (7,7%).Za utvrđivanje daljeg značaja uticaja sezone i porijekla vode na učestalost rezistencije potreban je konstantan i sveobuhvatniji monitoring.Racionalna potrošnja antibiotika, sistemska rješenja za odvođenje i prečišćavanje otpadnih komunalnih voda i podizanje svijesti ljudi o značaju očuvanja čistoće izvorišta pitke vode, neke su od osnovnih smjernica za sprečavanje pojavljivanja rezistentnih E. coli u bunarskim i vodovodnim vodama.

Ključne riječi: voda za piće, E. coli, antibiotska rezistencija, sezone