OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amela Omerović Medić, BA-inž.građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

Amela Omerović Medić, BA-inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Odvodnja sanitarnih otpadnih i oborinskih voda općine Čelić sa novoprojektovanim rješenjima kanalizacione mreže dijela naselja Vražići“, u petak, 16.02.2024. godine, sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Nedim Sujić, redovni profesor, uža naučna oblast „Hidrotehnika“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sc. Nedreta Kikanović, docent, uža naučna oblast „Hidrotehnika“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sc. Zahid Bašić, redovni profesor, uža naučna oblast „Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Fakulteta, svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Upravljanje odvodnjom i prečišćavanje otpadnih i oborinskih voda predstavljaju ključne izazove u kontekstu investicija u Bosni i Hercegovini. Ovaj proces zahtijeva stalno održavanje koje će pratiti rastuće potrebe čovjeka za komunalnom infrastrukturom. Radi rješavanja problema zagađenja vodotoka, izvorišta pitke vode i tla otpadnim vodama iz kućanstava, neophodno je intenzivirati napore u izgradnji i održavanju kanalizacionih sistema.
Po pitanju odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, podrazumijevaju se složeni zadaci koji uključuju prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda od priključaka korisnika na zajedničku kanalizacionu mrežu. Ovi zadaci obuhvataju postupke od prvog kontrolnog okna, tretman otpadnih voda u uređaju za prečišćavanje, crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama, do odvođenja atmosferskih voda.
Općina Čelić, kao integralni dio Tuzlanskog kantona, prostire se na površini od 136,8 km2 s populacijom od 10,502 stanovnika prema popisu iz 2013. godine. Naselje Čelić ima ulogu administrativnog, kulturnog i privrednog centra općine. U okviru općine Čelić, izgrađena je fekalna kanalizaciona mreža dužine otprilike 16 km, dok oborinska kanalizaciona mreža ima dužinu od oko 4 km, pri čemu je veći dio infrastrukture izveden u naselju Čelić.
Izgradnjom kolektora „B“ upotrijebljenih voda Brnjik-Ratkovići-Čelić, omogućeno je povezivanje naselja Vražići na istu mrežu. U ovom radu dati će se novoprojektovano rješenje odvodnje sanitarnih otpadnih i oborinskih voda za dio naselja Vražići, koje se nalazi u slivnom području rijeke Šibošnice, smještenom unutar zaštitnih zona postojećih i budućih izvorišta pitke vode.
Kroz ovaj rad se naglašava ključnost izgradnje kanalizacione mreže kako bi se fekalne i oborinske vode iz naselja općine Čelić brzo odvele s mjesta nastanka, uz stvaranje optimalnih sanitarinih, tehničkih, tehnoloških i ekonomskih uvjeta. Implementacijom ovih mjera spriječilo bi se izlijevanje otpadnih voda u sve vodotoke unutar općine Čelić.
Nažalost, trenutno se otpadne vode ispuštaju direktno u vodotoke širom općine, uz alarmantan broj slučajeva gdje otpadne vode ne prolaze kroz kanalizacioni sistem, već direktno završavaju u rijekama i tokovima. Ova činjenica rezultira toksičnošću, smrću i zagađenjem flore i faune u okolnom ekosistemu. Ove zagađene vode se koriste za zalijevanje 95% poljoprivrednih površina, čime se naglašava urgentnost rješavanja problema zagađenja. Kvalitet i količina poljoprivrednih proizvoda, na kojima općina i njeni stanovnici u potpunosti ovise, direktno zavise o kvaliteti vode.
Opći cilj ovog istraživanja je naglasiti nužnost planiranja i izgradnje kanalizacione mreže u općini Čelić, s posebnim osvrtom na naseljeno mjesto Vražići u Čeliću. Kroz ovaj primjer, zaključci sežu do spoznaje da izgradnja kanalizacione mreže predstavlja imperativ kako bi se zaustavilo zagađenje tla i vodotoka, te povećao opći kvalitet života stanovništva.