OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amela Tursunović, BA

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E


Kandidatkinja Amela Tursunović, BA, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Uticaj poduzetničkih kompetencija na inovacije poslovnog modela kompanija“, dana 18.07.2024. godine u 11,30 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Bahrija Umihanić, redovni profesor – predsjednik
  (uža naučna oblast “Menadžment i upravljanje” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
 2. Dr. sci. Selma Smajlović, docent – mentor i član
  (uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Tuzli) i
 3. Dr. sci. Adisa Delić, redovni profesor – član
  (uža naučna oblast “Menadžment i upravljanje” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
 • Dr. sci. Sabina Đonlagić Alibegović, redovni profesor – zamjenski član
  (uža naučna oblast “Menadžment i upravljanje” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Koncept i opšti cilj istraživanja jeste utvrditi zastupljenost, povezanost i uticaj poduzetničkih kompetencija na inovacije poslovnog modela kompanija (u BiH). Godinama, pa i decenijama unazad, smatralo se da su poduzetničke kompetencije nešto što poduzetnicima omogućava uspješno obavljanje posla ili odgovarajuće promjene u poslovanju. Međutim, analizom trenutno dostupne literature o poduzetničkim kompetencijama i njihovom uticaju na inovacije poslovnog modela se došlo do zaključaka da one značajno oskudijevaju. Još je veći nedostatak rezultata i zaključaka ako su u pitanju srednja i velika preduzeća. Shodno tome, pristupilo se detaljnijoj analizi prethodno spomenutog cilja ovog istraživanja. U istraživanju su korišteni primarni i sekundarni izvori podataka, gdje se primarni odnose na prikupljanje podataka direktnom metodom pisanog ispitivanja – anketni upitnik. Za sekundarno istraživanje je korištena relevantna literatura koja uključuje razne studije, stručne i naučne članke, i naravno knjige te doktorske disertacije, a sve u cilju što boljeg analiziranja predmetnih varijabli i olakšavanja donošenja zaključaka vezanih uz problematiku istraživanja.
Dobijenim rezultatima se pokazalo da je potvrđena centralna istraživačka hipoteza tj. da postoji signifikantan uticaj poduzetničkih kompetencija na inovacije poslovnog modela kompanija.

Ključne riječi: poduzetničke kompetencije, dimenzije poduzetničkih kompetencija, inovacija, inovacija poslovnog modela.