OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amer Kudumović, dipl.inž.građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2

O B J A V L J U J E

 

Amer Kudumović, dipl.inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom:„Optimizacija rješenja rekonstrukcije gradske raskrsnice glavnih gradskih saobraćajnica u Tuzli“, dana 06.05.2021. godine , sa početkom u 13 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Ismet Gušić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja“,predsjednik
    Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli,
  2. Dr.sci. Zahid Bašić, redovni profesor, uža naučna oblast Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja, član;
    Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr.sci. Nedim Suljić, redovni profesor, uža naučna oblast Hidrogeologija i hidrotehnika,
    Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

Rad je obradio problematiku apsolutne ekspanzije cestovnog saobraćaja koja je trenutno karakteristična za našu državu a posebno gradske sredine, gdje se susrećemo sa sve složenijim i većim zahtijevima pri izgradnji nove ili rekonstrukciji postojeće infrastrukture. Posebno složen problem projektantima predstavljaju gradske saobraćajnice i gradske raskrsnice i njihova rekonstrukcija u cilju ispunajvanaja zahtjevnih uslova trenutne i buduće eksploatacije.
U ovom radu je na konkretnom primjeru rekonstrukcije gradske raskrsnice na spoju glavnih gradskih saobraćajnica: magistralne ceste M4 i transverzale T8 u Tuzli (Sjenjak) prezentiran način i principi koji vode do optimizacije rješenja rekonstrukcije predmetne raskrsnice.
Ova raskrnica je izuzetno bitna obzirom da se nalazi na spoju tzv. sjeverne magistrale M4 i transverzale T8 koja povezuje tzv. sjevernu i južnu magistralu u Tuzli.
Prikazana je sva problematika vezana za predmetnu gradsku raskrnicu, odnosno prikazano je postojeće stanje te potreba za rekonstrukcijom iste. Predočeni su uslovi koje mora da ispuni rekonstruisana raskrnica u skladu sa uslovima i zahtjevima iz projektnog zadatka.
Izrađena su i prezentovana tri varijanta rješenja rekonstrukcije raskrsnice koja su obrađena na nivou Idejnog projekta, a koja čine osnovu za dalje analiziranje i upoređivanje u cilju dobivanja optimalnog rješenja.
Usvojene su i prikazane adekvatne vrste analiza koje su reprezentativne, i one su sprovedene za svako predloženo varijantno rješenje. A takođe su definisani kriteriji za uporednu analizu rezultata analiza, ocjenu i izbor optimalnog rješenja rekonstrukcije raskrnice.
Izvršna je uporedba rezultata provedenih analiza varijantnih rješenja po definisanim kriterijima, zatim je odabrano optimalno varijantno rješenje rekonstrukcije raskrsnice sa obrazložnjem i zaključkom.
Optimalno rješenje rekonstrukcije gradske raskrsnice je obrađeno na nivou Glavnog projekta i kao takvo je razrađeno u ovom radu.