OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amerilna Muratović, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

Tuzla, 08.03.2021. godine

OBJAVLJUJE

Kandidat Amerilna Muratović, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Uticaj stranih direktnih investicija na unapređenje marketinškog znanja bosanskohercegovačkih kompanija“, dana 30.03.2021. godine u 11,00 ati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Mustafa Sinanagić, redovni profesor, predsjednik, uža naučna oblast „Marketing,Ekonomski fakultet  Univerziteta u Tuzli; predsjednik
  2. Dr. sci. Alma Muratović, docent, mentor/član,uža naučna oblast „Marketing”,Ekonomski fakultet  Univerziteta u Tuzli
  3.   Dr. sci. Amra Nuhanović, vanredni profesor, član uža naučna oblast „Međunarodna ekonomija”,Ekonomski fakultet  Univerziteta u Tuzli;

REZIME RADA

Završni magistarski rad pod naslovom “Uticaj stranih direktnih investicija na unapređenje marketinškog znanja bosanskohercegovačkih kompanija” kandidatkinje Amerline Muratović, BA. oec. urađen je na 161 stranici A4 formata, od čega se 125 stranica odnosi na osnovni tekst, pet na popis literature i 30 na priloge. U toku istraživanja korištena je 88 bibliografska jedinica (knjige, članci objavljeni u stručnim i naučnim časopisima te zbornicima radova, kao i WEB stranice banaka i drugih organizacija). Korišteni izvori su referentni za predmetno istraživanje. Rad, pored uvoda, zaključnih razmatranja i preporuka, popisa literature i priloga, sadrži tri poglavlja. U okviru osnovnog teksta, sadržaj rada je ilustrovan sa 23 grafikona, 12 tabela i pet slika. Teorijsko-metodološki dio istraživanja prezentiran je u prvom poglavlju, dok su u drugom i trećem poglavlju predstavljeni metodologija i rezultati empirijskog istraživanja.

Predmet istraživanja u završnom magistarskom radu jeste analiza priliva stranih ulaganja i njihov uticaj na unapređenje marketinškog znanja u bosanskohercegovačkim kompanijama.

U radu su prezentirani rezultati sprovedenog istraživanja o uticaju stranih direktnih investicija na unapređenje marketinškog znanja domaćih kompanija recipijenata stranog kapitala, identifikovani su ključni motivi stranih invesatitora za realizaciju stranih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu, kao i motivi domaćih kompanija za realizaciju stranih ulaganja. Primarni podaci su prikupljeni putem anketnog upitnika od preduzeća koja su nastala kao rezultat realizacije direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini, a čiji je iznos realizovanog ulaganja bio veći od 5 mil. KM.

Naučnim istraživanjem dokazana je osnovna istraživačka hipoteza koja glasi: „Strane direktne investicije doprinose unapređenju marketinškog know-how-a domaćih bosanskohercegovačkih kompanija .“

Ključne riječi: strane investicije, tokovi stranih direktnih investicija, sektorska struktura stranih direktnih investicija, modaliteti realizacije stranih direktnih investicija, motivi realizacije inostranih ulaganja, marketinški know-how, aspekti upravljanja marketingom.