OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amila Avdić, bach-inž.geologije

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 02.04.2021. god.

O B J A V L J U J E

Amila Avdić, bach-inž.geologije javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geološke karakteristike terena na profilu Srebrenik-Donja Orahovica“, dana 12.04. 2021. godine , sa početkom u 12 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Izudin Đulović, vanredni profesor, uža naučna oblast „Regionalna geologija,“ Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Zijad Ferhatbegović,vanredni profesor, uža naučna oblast „Regionalna geologija“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Sanel Nuhanović, vanredni profesor uža naučna oblast „Bušotinske inženjerstvo“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

 

REZIME RADA

Za potrebe izrade magistarskog rada izvedena su geološka, inženjerskogeološka i posebno biostratigrafska i paleontološka istraživanja.
Mikroskopsko određivanje foraminifera vršno je pomoću mikroskopa Leica EZ4D sa odgovarajućim softverskim paketom. Na osnovu zastupljenosti mikroforaminifera definisan je stratigrafski nivo donji baden (2M21)
Na osnovu mikropaleontoloških i biostratigrafskih analiza u okviru ovog stratigrafskog nivoa izdvojena je jedna lokalna foraminiferska zona:

  • Zona sa Globigerinoides trilobus i Orbulina suturalis (mlađi dio donjeg badena)

Lokalna foraminiferska zona Globigerinoides trilobus i Orbulina sutuiralis predstavlja mlađu zonu u okviru donjeg badena. Zona se odlikuje bogatom mikrofosilnom zajednicom u kojoj planktonske forme dominiraju dok su bentoske forme zastupljene u manjoj mjeri. Od foraminifera kao dominantni i rukovodeći fosili javljaju se Globigerinoides trilobus (REUSS), Orbulina suturalis BRÖNIMANN i Globigerina bulloides d`ORBIGNY.
Od foraminifera pored zonskih vrsta ističu se Globigerinella regularis (d`ORBIGNY),
Globigerina diplostoma REUSS, Globoquadrina cf. altispira (CUSHMAN & JARVIS), itd.
Bentoske forme su siromašne i uglavnom su predstavljene rodovima Bulimina, Nonion, Cibicidoides itd.
Na osnovu paleontoloških i biostratigrafskih analiza kao i terensko-kabinetskog rada urađena je nova geološka karta istraživanog područja (1:2500).

U cilju definisanja inžinjersko-geoloških karakteristika terena urađena je detaljna inženjersko-geološka karta 1:2500 sa prikazom svih egzogenogeoloških i inženjerskogeoloških procesa i pojava.