OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amila Mandžukić, bachelora hemije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta


O B J A V L J U J E


Amila Mandžukić, bachelora hemije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Optimiziranje parametara za efikasnu ekstrakciju Pb(II) iona pomoću rastvarača na bazi mentola”, u petak 04.03.2022. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Mirsad Salkić, redovni profesor, predsjednik
  Uža naučna oblast: Analitička hemija
  Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. Dr.sc. Mersiha Suljkanović, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Analitička hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. Dr.sc. Jasmin Suljagić, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast: Organska hemija
  Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli


Zamjenski član dr.sci. Amra Selimović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Analitička hemija“ Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

U posljednjoj deceniji „duboki“ eutektički rastvarači (DES) naširoko su proučavani i primijenjivani u tehnikama pripreme uzoraka. Donedavno je većina sintetiziranih DES rastvarača bila hidrofilna, što je sprječavalo njihovu upotrebu u ekstrakciji vodenih uzoraka.
HDES (hidrofobni DES) su obećavajuće alternative tradicionalnim organskim rastvaračima koji se koriste u pripremi uzoraka. Štaviše, mogućnost HDES sinteze od netoksičnih sastojaka čini HDES da zadovolji sve standarde zelene analitičke hemije. U ovom radu pripremljeni su hidrofobni „duboki“ eutektički rastvarači na bazi prirodnih neutralnih sastojaka (L-mentol i prirodne organske kiseline), te je ispitan njihov uticaj na transport metalnih kationa. Samo su hemijski stabilni DES-ovi odabrani da se koriste kao rastvarači u ekstrakciji. Praktične primjene HDES-ova u pripremi uzoraka uključuju konvencionalnu tečno-tečnu ekstrakciju. Cilj ovog rada je ispitati sve faktore koji utiču na efikasnost transporta Pb iona, tj. definisanje uslova za uklanjanje kationa iz polaznog vodenog rastvora u hidrofobni rastvor, a sve to pomoću rastvarača na bazi mentola. Kvantitativno određivanje kationa u ovim slučajevima se uglavnom vrši nekom od spektrometrijskih metoda, a najčešće je to atomska apsorpciona spektroskopija (AAS). Konačni rezultat je kompariran sa rezultatima klasične ekstrakcije Pb(II) iona hidrofobnim organskim rastvaračima. Obzirom na aktuelnost ovakvih istraživanja i još uvijek
nedovoljno istraženo područje primjene hidrofobnih eutektičkih rastvarača kao alternativnih ekstraktanata za ione teških metala kao polutante, napravljen je koncept ovog istraživanja.
Dobijeni rezultati će dati značajan doprinos proširivanju znanja iz područja primjene hidrofobnih eutektičkih rastvarača u tečno-tečnoj ekstrakciji.
Ključne riječi:, „zeleni“ rastvrači, hidrofobni „duboki“ eutektički rastvarači, tehnike mikroekstrakcije, priprema uzorka, uklanjanje Pb iona