OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amina Džambić, dipl. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

Kandidat Amina Džambić, dipl. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Primjena savremenih metoda regrutovanja s ciljem poboljšanja efektivnosti upravljanja ljudskim resursima“ dana 15.02.2022. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr sci. Adisa Delić, redovni profesor/predsjednik, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje” Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr sci. Sabina Đonlagić Alibegović, vanredni profesor, mentor/član, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr sci. Bahrija Umihanić, redovni profesor/ član uža naučna oblast „“Menadžment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

REZIME RADA

 

Primarni cilj istraživanja u magistarskom radu jeste istražiti nivo primjene savremenih metoda regrutovanja u bosanskohercegovačkim preduzećima i uticaj njihove primjene na efektivnost procesa upravljanja ljudskim resursima. Na temelju postavljenog cilja definisane su centralna istraživačka i radna hipoteza. Centralna istraživačka hipoteza glasi: “Primjena savremenih metoda regrutovanja ima značajan uticaj na efektivnost upravljanja ljudskim resursima u bosanskohercegovačkim preduzećima.”
Polazeći od centralne istraživačke hipoteze, nezavisnu varijablu u istraživanju predstavlja primjena savremenih metoda regrutiranja, dok zavisnu varijablu čine efektivnost upravljanja ljudskim resursima. Pored osonovne istraživačke hipoteze, definisana je i dodatna radna hipoteza koja glasi: “Bosanskohercegovačka preduzeća dominantno koriste savremene metode regrutovanja kadrova.” U okviru eksternog istraživanja, prikupljanje primarnih podataka izvršeno je primjenom metode pismenog ispitivanja, korištenjem anketnog upitnika kao obrasca za prikupljanje podataka. Subjekti istraživanja su proizvodna i uslužna preduzeća koja posluju na području Bosne i Hercegovine. Prikupljanje podataka vršeno je u elektronskoj formi, korištenjem google.forms platforme za online anketiranje, pri čemu je molba za učešće u istraživanju slata na e-mail adrese ispitanika. U navedenom periodu, prikupljeni su odgovori 100 ispitanika, na temelju kojih je izvršeno empirijsko istraživanje za potrebe ovog rada. Kako bi se dali odgovori na postavljena istraživačka pitanja vezana za ispitivanje metoda regrutovanja zaposlenih i prednosti elektronskog regrutovanja, korišteni su različiti postupci i metode obrade podataka. Prilikom testiranja hipoteze korištene su sljedeće statističke metode: deskriptivna statistička analiza, hi-kvadrat test, T-test nezavisnih uzoraka i ANOVA.
U konačnici, na osnovu rezultata provedenog empirijskog istraživanja potvrđene su postavljene istraživačke hipoteze.
Ključne riječi: regrutovanje, ljudski resursi, efektivnost.