OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amina Halilović, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla


O B J A V L J U J E


Amina Halilović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Analiza primjene softverski definisanih WAN mreža“, dana 22. 07. 2021. godine sa početkom u 8,30 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1.  Dr. sci. Asmir Gogić, vanredni profesor – predsjednik
  Uža naučna oblast Telekomunikacije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2.  Dr. sci. Suad Kasapović, vanredni profesor – mentor i član
  Uža naučna oblast Telekomunikacije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3.  Dr. sci. Alma Šećerbegović, docent – član
  Uža naučna oblast Telekomunikacije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član Komisije dr. sci. Damir Demirović, vanredni profesor, uža naučna oblast Računarstvo i informatika, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

Tema ovog rada obuhvata problematiku softverski definisanog umrežavanja, a konkretno softverski definisani WAN. Opisana je uloga SD-WAN-a u savremenim računarskim mrežama, prednosti u odnosu na tradicionalna WAN rješenja, kao i razlozi implementacije istog.U nastavku je predstavljena arhitektura SD-WAN-a, te osobine koje SD-WAN-u daju prednost u odnosu na tradicionalna WAN rješenja. Dalje je dat uvid u potencijalne sigurnosne rizike koje sa sobom nosi SD-WAN, preduslovi za sigurnost u takvom okruženju kao i prednosti softverski definisanog WAN-a u pogledu sigurnosti.Nakon toga, dat je uvid u rješenja koja SD-WAN može pružiti za nove generacije računarskih mreža, koje se naziru u budućnosti, a koje će se potencijalno suočiti sa problemima skalabilnosti, rastućeg broja mobilnih korisnika, sigurnosnih izazova, i sl. Naposljetku je dato praktično rješenje u mrežnom okruženju VMware edukacijskog centra u oblaku. Praktični dio obuhvata problematiku migracijena SD-WAN, Cloud VPN, implementacije sigurnosnih rješenja, segmentacije prometa kao i manipulacije odabirom putanje prometa.