OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amina Šemić, bachelor-inžinjer geologije

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E

 

Amina Šemić, bachelor-inžinjer geologije javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Hidrogeološka istraživanja na lokalitetu izvorišta Vrela – Mionica za potrebe vodosnabdijevanja Gradačca“, dana 30.09.2022. godine , sa početkom u 11 sati, u Amfiteatru/ Slobodnoj učionici Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. dr.sci. Izet Žigić, profesor emeritus,
    uža naučna oblast Hidrogeologija i hidrotehnika, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Dinka Pašića-Škripić. Redovni profesor
    uža naučna oblast Hidroegologija i hidrotehnika, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Amir Mešković, redovni profesor,
    uža naučna oblast Hidrogeologija i hidrotehnika, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Hidrogeološka istraživanja za potrebe vodoopskrbe stanovništva većih ili manjih područja, zahtijevaju jedinstven pristup toj, veoma složenoj, problematici. Uslijed nedostatnih količina pitke vode a povećanih potreba, koje su evidentirane u svim općinama na teritoriji Bosne i Hercegovine, proizilazi i neophodnost provedbe hidrogeoloških istražnih radova, sa ciljem obezbjeđenja dovoljnih količina vode za vodoopskrbu stanovništva. S obzirom da područje mjesne zajednice Mionica Centar, rješava pitanje obezbjeđenja dostatnih količina pitke podzemne vode izradom tri eksploataciona bunara, time hidrogeološka istraživanja u tom cilju trebaju da obezbjede količine pitke vode kako bi, vodosnabdijevanje ove Mjesne zajednice, bilo riješeno na sveobuhvatan način i u kvantitativnom i u kvalitativnom smislu.
Pri izradi ovog magistarskog rada postavljen je cilj istraživanja podzemnih pitkih voda izvorišta „Vrela“ na lokalitetu Mionica Centar, koji se ogleda kroz definisanje geoloških, hidroloških, hidrografskih i hidrogeoloških odnosa i karakteristika šireg područja izvorišta „Vrela“ u Mionici, sa posebnim akcentom na hidrogeološke i filtracione karakteristike vodonosnog sloja, izdašnost eksploatacionog bunara, kvantitativno-kvalitativnih karakteristika, kao i genezu i režim podzemnih voda, uz adekvatni monitoring voda i njihovu zaštitu.
Sa tog aspekta se magistarskim radom željelo ukazati na složenost problema vodosnabdijevana pitkom vodom Gradačca, gdje su analizirane geološka građa, strukturno-tektonske karakteristike terena, hidrogeološke karakteristike izvorišta “Vrela”, filtracione karakteristike vodonosnog sloja, izdašnost izvorišta, režim, geneza, te mjere zaštite izvorišta u cilju rješavanja problema vodosnabdijevanja. Dio Gradačca je dobro snadbijeven vodom, dok veći dio ima problema sa obezbjeđenjem dovoljne količine pitke vode.