OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amina Suljić, bach.ing.agr.

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Amina Suljić, bach.ing.agr. će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: „Standard nitratne direktive 91/676/EEZ na farmama na području Tuzlanskog kantona“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 16.07.2021. godine u 9:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Besim Salkić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2.  dr.sci. Midhat Glavić, docent
  uža naučna oblast „Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. dr.sci. Emir Imširović, docent
  uža naučna oblast „Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenovan je se dr.sci. Vedran Stuhli, docent za užu naučnu oblast “Inženjerstvo zaštite okoline” na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA

Dobra poljoprivredna praksa (GAP) sistem je certificiranja za poljoprivredu, koja podrazumijeva specifikaciju postupaka (i prateću dokumentaciju), koji se moraju primijeniti kako bi se stvorila hrana za potrošače ili daljnja prerada, koja je sigurna i korisna, koristeći održive metode.
Cilj istraživačkog rada jeste uvidjeti na terenu i kroz anketiranje o standardima nitratne direktive, koliko farme na području Tuzlanskog kantona poštuju dobrobiti domaćih životinja, u ovom slučaju tovnih i mliječnih grla i pilića teških linija.
U posebno opisanim farmama u radu, istraživanje pokazuje da se poštuju standard za nitrate, standard za kanalizacijski mulj i standard za podzemne vode. To su sljedeće farme: farma teških linija 1 i 2, farma tovnih junadi (vlasništvo firme Poljovet d.o.o.), farma tovnih pilića Bingo, farma tovnih i mliječnih grla SD“Farmer Suad“ i farma za proizvodnju mlijeka „Selmanović“.
Ukupno je anketirano 20 farmi brojlera i 100 farmi mliječnih i tovnih grla.
Obuhvatili smo područja općina: Gradačac, Gračanica i Srebrenik (farme brojlera), farme tovnih junadi; 10 farmi na području općina: Gradačac, Srebrenik, Gračanica, i farme za proizvodnju mlijeka; 90 farmi na području općina: Kalesija, Srebrenik, Gradačac, Gračanica, Sapna, Živinice.
Samo farma tovnih junadi, u vlasništvu firme PoljoVet d.o.o. poštuje sve standarde dobre poljoprivredne prakse (opterećenost zemljišta sa stokom i azotom, potrebni kapaciteti za skladištenje gnoja).
Glavi problem većine farmi je želja za većom dobiti, ne uzimajući u obzir nedostatak novca, zemljišta, stručne osobe i potrebnog znanja.