OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amina Topić, dipl. inženjer medicinske radiologije

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET
Univerzitetska 1
Tuzla


O B J A V L J U J E

 

Kandidat Amina Topić, dipl. inženjer medicinske radiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Dobno-spolna prevalenca pacijenata s cerebrovaskularnim inzultom na CT pregledu glave“ dana 31.01.2023. godine sa početkom u 13,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. med. sci. Renata Hodžić, vanredni profesor za nastavni predmet „Neurologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. med. sci. Amela Pašić, docent za nastavni predmet „Pedijatrija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor, član
  3. Dr. med. sci. Mirela Delibegović, docent za nastavni predmet „Radiologija i nuklearna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

Zamjenski član Komisije dr.med.sci. Alma Efendić, vanredni profesor za nastavni predmet „Radiologija i nuklearna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati. Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Moždani udar predstavlja treći vodeći uzročnik smrtnosti od oboljenja u današnjem dobu,obzirom da moždani udar zahvaća širok dobno-polni raspon, veoma je važno osvijestiti populaciju o važnosti redovnih zdravstvenih pregleda. Stremeći tome procijenjena je učestalost pozitivne dijagnoze moždanog udara dobivenih rezultata i neophodno je bilo odrediti rizičnudobnu skupinu.Osnovni cilj je dokazati učestalost dijagnoze akutnog moždanog udara u privatnoj ustanovi.
Ovo istraživanje je sprovedeno retrospektivno. Mjerenje je vršeno inicijalno u periodu od 1.1.2020. do 1.12.2021. godine. Zdravstvena ustanova u kojoj je provedeno istraživanje je ZU Specijalistički centar„Gala Medica“ u Bijeljini. Prikupljanje podataka je vršeno analizom CT dijagnostičkih snimaka glave. Pregledi su obavljeni na Siemens Somatomemotion 16 CT. Za provođenje istraživanja dobivena je saglasnost menadžmenta ZU Specijalistički centar „Gala Medica“ u Bijeljini. Svi ispitanici koji odgovaraju kriterijima istraživanja su kontaktirani i tražen je njihov dobrovoljni pristanak ili pristanak obitelji. Za potrebe testiranja značajnosti razlika aritmetičkih sredina promatranih varijabli između skupina korišten je Studentov t-test za nezavisni uzorak. Za testiranje uticaja dvije ili više varijabli na drugu varijablu koristi se dvofaktorskaunivarijantna analiza (ANOVA). Za potrebe testiranja značajnosti razlika stvarnih i očekivanih frekvencija neparametrijskih varijabli koristi se x2 test. Svaka statistička analiza se radi sa intervalom pouzdanosti od 95%.
Istraživanjem je dokazano da se moždani udar najčešće javlja u strarosnoj dobi od 65 do 79 godina života. Utvrđeno je da muškarci u radno aktivnoj dobi čine 23% onih kod kojih se javio moždani udar i time predstavljaju vodeću grupu u odsnosu na ostale dobne skupine muških ispitanika, generalno prema učestalosti muška populacija prema broju pozitivnih slučaja je više pogođena u odnosu na žensku populaciju. Učestalost ishemijskog moždanog udara u odnosu na hemoragijski tip dokazao je očekivanu hipotezu, u istraživanju čime je utvrđena dominanta hemoragijskog tipa koji zauzima 91%.U privatnu kliniku „Gala Medica“ je 30% ispitanika pristiglo s hitnim akutnim stanjem, što čini značajan postotak. Dobiveni rezultati našeg istraživanja mogu doprinjeti značaju osvješćivanja lokalne zajednice, kao i društvo u cjelini, koji bi se morao ozbiljno pozabaviti ovim problemom kako bi se smanjio broj oboljelih od moždanog udara. Stalnim zdravstvenim prosvječivanjem neophodno je podizati svijest o povećanom riziku pojave moždanog udara u kasnijim godinama života Pored ovih aktivnosti u eri novih tehnologija težiti u svim kako u državnim tako i u privatnim ustanovama nabavku novih generacija radioloških aparata sa boljim performansama a manjim zračenjem.

Ključne riječi: CT-kompjuterizovana tomografija, moždani udar, ishemijski moždani udar, hemoragijski moždani udar, subarahnoidalno krvarenje, akutni, subakutni, hronični, MR-magnetna rezonanca.