OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amir Gvozden, bachelor matematike

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 13.10.2023. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

 

O B J A V L J U J E

Amir Gvozden, bachelor matematike javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom „Schwarzschildovo rješenje Einsteinovih jednačina „ u srijedu 25.10.2023. godine u Sali broj: 205 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 13 sati
pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr sc. Vedad Pašić, vanredni profesor, predsjednik komisije
  Uža naučna oblast: Teorijska matematika
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. Dr sc. Elvis Baraković, docent, mentor i član
  Uža naučna oblast: Teorijska matematika
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. Dr sc. Nermin Okičić, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast: Teorijska matematika
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci. Amra Rekić Vuković, docent uža naučna oblast „Teorijska matematika“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 


REZIME RADA

 

Generalna relativnost je zi ka teorija koja opisuje gravitaciju kao osobinu samog prostorvremena, i pri tom opisu se koristi diferencijalnom geometrijom zakrivljenog prostorvremena. U posljednjem stolje u ova teorija je postala va an dio moderne zike. U ovom radu, nakon to se upoznamo sa osnovnim konceptima potrebnim za ovaj rad, upoznajemo se sa i diskutujemo Einste- inove jedna ine kroz klasi ni i varijacioni pristup. Nakon toka prezentujemo izvo enje to nam je fokus rada, Schwarzschildovo rje enje Einsteinovih jed- na ina. U tom dijelu nalazimo geodezije Schwarzschildove metrike i posma- tramo dobivenu geometriju kroz uvo enje Eddigton-Finkelstein koordinata. Na kraju posmatramo Schwarzschildove crne rupe i Einstein-Rosen most.