OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amna Bajrektarević, bachelor-inžinjer građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

Univerzitetska br.2

 

O B J A V L J U J E

 

Amna Bajrektarević, bachelor-inžinjer građevinarstva javno će braniti završni  magistarski rad pod naslovom: Metodologija sanacije kolovozne konstrukcije postupkom hladne reciklaže“, dana  29.9.2021. godine ( srijeda) ,  sa početkom u 14 sati, u Amfiteatru  Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 

  1. Dr. sci. Zahid Bašić, redovni profesor, uža naučna oblast Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. sci. Amir Džananović, docent, uža naučna oblast Građevinsko inženjeretsvo, saobraćajnice i organizacija građenja, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr. sci. Ismet Gušić, vanredni profesor, uža naučna oblast Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član

 

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Cilj ovog rada je prikazati novi način sanacije kolovozne konstrukcije. U radu je dat opis dionice magistralne ceste M-1.8, dionica: 001 Granica BiH/HR (Żupanja) — Granica FBiH/RS (Lončari). Vizuelnim pregledom predmetne dionice sa potrebnim odmjeravanjima, odnosno po profilima koji su obilježeni na svakih 25m uočen je visok intenzitet kolotraga na mjestima gaženja točkova i veliki broj linijskih pukotina na podužnim spojevima načinjenih prilikom asfaltiranja kao i poprečnih pukotina koji se nerijetko prostiru preko cijele širine kolovozne trake, takođe na cijeloj dionici je prisutan veliki broj saniranih udarnih rupa velikih površina kao i mjestimična pojava mrežastih pukotina srednjeg i visokog intenziteta. Još je evidentirano da je na pomenutoj dionici prisutna velika uglačanost agregata te se ustanovilo još i to da su duž cijele dionice bankine zatravljene kao i elementi sistema odvodnje površinskih voda u lošem stanju. Zbog kontinuiranih kolotraga cijelom dužinom predmetne dionice veliki dio površinske vode sa kolovoza zadržava se u kolotrazima što dosta otežava saobraćaj i predstavlja veliku opasnost za učesnike u saobraćaju. Vizuelnim pregledom, procjenom stanja, istražnim radovima tj. otvaranjem kolovoza na dovoljnom broju karakterističnih lokacija (sondažni raskopi), utvrđivanjem dimenzija slojeva kolovozne konstrukcije, ispitivanjem materijala od kojih je kolovoz napravljen, terenskim ispitivanjima na licu mjesta, uzimanjem uzoraka za laboratorijska ispitivanja, izvršenom dimenzioniranjem kolovozne konstrukcije prema uslovima važećih standarda i predlaganjem mjere sanacije, utvrđuje su gađevinski radovi koje je potrebno uraditi na objektima koji su oštećeni. Objekti kod kojih se sumnja u nosivost, stabilnost, funkcionalnost i upotrebljivost, treba da budu vizuelno pregledani, da se predlože mjere sanacije i da se saniraju kako bi se produžio životni vijek takvih konstrukcija.