OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amna Dautović, bachelor primijenjene hemije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet


OBJAVLJUJE


Amna Dautović, bachelor primijenjene hemije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Uticaj procesnih parametara na sintezu nanočestica srebra i njihovu antibakterijsku aktivnost“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 18.09.2023. godine u 11:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Amra Odobašić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Fizikalna hemija i elektrohemija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. dr.sci. Amra Bratovčić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Fizikalna hemija i elektrohemija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. dr.sci. Indira Šestan, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Fizikalna hemija i elektrohemija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

Sažetak
Nanotehnologija je polje čije je ujedinjujuće načelo proučavanje i razvoj materijala na molekularnoj razini manjoj od 1 μm i često između 1 i 100 nm. Zelena sinteza i zelena nanotehnologija potpuno su sastavni dio domene održive nanotehnologije. Danas naučna vizija nanotehnologije, zelene nanotehnologije i zelene sinteze nadilaze široke i vizionarske naučne granice. Zelena sinteza nanočestica srebra je relativno prikladan, jeftin i ekološki siguran pristup u usporedbi s hemijskom sintezom. Tehnologija je danas vrlo napredna i prelazi široke naučne granice. Inženjerska nauka zelene nanotehnologije danas je prepuna naučne vizije i duboke naučne spoznaje. Osnovni cilj ovoga rada jeste izvršiti zelenu, ekološki i ekonosmki prihvatljivu sintezu nanočestica srebra koristeći ekstrakt kore narandže i limuna kao reducens, te soli srebro nitrata kao izvor srebrenih iona. Cilj rada je prikazati i antibakterijska svojstva dobijenih nanočestica srebra, kao i fizičko-hemijske karakteristike sintetiziranih srebrnih nanočestica. Kao osnovni materijali korišteni su kora narandže i limuna, koja je sušena sedam dana na zraku, prethodno dobijena od narandži/limuna koje su kupljeni u istom supermarketu i oprane vodom sa česme prije samog skidanja kore i sušenja iste. Za identifikaciju nastalih nanočestica srebra pri različitim uslovima sinteze korištena je UV-VIS spektroskopija. Osim zelene biogene sinteze, rađena je i hemijska sinteza nanočestica srebra. Ekstrakti su sintetizirani pri različitim temperaturama. Sinteza je provođenja pri različitim uslovima pH vrijednosti, koncentracije rastvora srebro nitrata, vremena trajanja i brzini miješanja na magnetnoj mješalici. Proučavana su i fizička svojstva sintetiziranih nanočestica srebra, te poređen prolazak laserske svjetlosti kroz dobijeni rastvor i destilovanu vodu, a osim toga proučavan je i uticaj soli na promjenu boje rastvora nanočestica srebra. Također, izučavano je kako procesni parametri utiču na promjenu gustine, električne provodljivosti kao i indeksa refrakcije rastvora.


Ključne riječi: nanotehnologija, zelena nanotehnologija, zelena sinteza nanočestica srebra, hemijska sinteza nanočestica srebra, antibakterijsko djelovanje nanočestica srebra, fizička svojstva nanočestica srebra