OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amra Baćić, bachelor –inžinjer građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2

O B J A V L J U J E

Amra Baćić, bachelor –inžinjer građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom:
„NAPONSKO-DEFORMACIJSKA ANALIZA LIJEPLJENIH LAMELIRANIH NOSAČA U FUNKCIJI POPREČNOG PRESJEKA'“ , u petak 16.07. 2021. godine , sa početkom u 14 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Besim Demirović, vanredni profesor, uža naučna oblast „Građevinske konstrukcije,“ Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Zijad Požegić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Građevinske konstrukcije“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Mirsad Topalović, vanredni profesor uža naučna oblast „Građevinske konstrukcije“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

 

REZIME RADA


KRATKI REZIME: Postoji mnogo građevina od drveta u svijetu. Možemo koristiti mnogo različitih vrsta drveta za izgradnju objekata u građevinarstvu, ali u ovom slučaju ćemo razmatrati upotrebu lijepljenog lameliranog drveta. Ovo može biti odličan izbor zbog veoma dobrih osobina ove vrste drveta. Moramo da razmišljamo o ekologiji i o našem budućem životu na Zemlji pa trebamo da projektujemo pametno i gradimo racionalno.

KLJUČNE RIJEČI: građevinski materijali, drvo, drvene konstrukcije, drveni elementi, lijepljeno lamelirano drvo, lamela od drveta, lijepljeni lamelirani nosači.