OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amra H.Beganović, bach.-inž.građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2

 

O B J A V L J U J E

 

Amra H.Beganović, bach.-inž.građevinarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom:
„Regulacija rijeke Spreče od kruga brane Modrac do ušća rijeke Jale u Spreču“, dana 05.05.2022. godine , sa početkom u 10 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Dinka Pašić-Škripić, redovni profesor
  uža naučna oblast Hidrogeologija i hidrotehnika
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Nedim Suljić, redovni profesor
  Uža naučna oblast Hidrogeologija i hidrotehnika
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Zahid Bašić, redovni profesor
  Uža naučna oblast Građevisnko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Bosna i Hercegovina je zemlja koja obiluje vodnim resursima. Njene granice pretežno čine rijeke, a sam reljef je ispresjecan mrežom vodotoka manjeg i većeg značaja. Naselja su pretežno grupisana na obalama rijeka pa je za zaštitu od plavljenja naselja veoma bitno pravilno upravljati vodotocima. Svjedoci smo čestih poplava i nekontrolisanog izlijevanja vodotoka u neselja i na saobraćajnu infrastrukturu.

Sve ovo motiviše me da svoj budući stručni angažman usmjerim u istraživanje hidroloških i hidrauličkih aspekata vodotoka koji nas okružuju, a sve u cilju što boljeg odgovora na prirodne i vještački izazvane pojave kao što su proticaji velikih voda.

Pravilnim pristupom u projektovanju regulacionih radova moguće je preventivno djelovati i spriječiti nekontrolisano izlijevanje velikih voda te na taj način zaštititi stambene i industrijske objekte.

U ovom radu ću se dotaknuti osnovnih principa regulacije rijeka, hidroloških uticaja koji se mogu pojaviti na istim uz definisanje osnovnih pojmova. Te svoje dalje istraživanje usmjeriti ću ka predmetnoj dionici rijeke Spreče.