OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Andrea Jakić, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 11.10.2022. godine


O B A V I J E S T

 

Andrea Jakić, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Osobitosti artikulacijskih i fonoloških poremećaja djece predškolske i rane školske dobi”, dana 20.10.2022. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Amela Ibrahimagić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Lejla Junuzović-Žunić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član – mentor.
  3. Dr.sci. Zamir Mrkonjić, redovni profesor, na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član.


Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Mirela Duranović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA


Glavni cilj istraživanja bio je ispitati trenutne artikulacijske i fonološke sposobnosti kod djece predškolske dobi i rane školske dobi. Ispitivanjem je obuhvaćeno 102 ispitanika, od toga 52 ispitanika iz vrtića, a 50 ispitanika iz škole, uzrasta od tri do deset godina. Rezultati su pokazali kako su kod ispitanika predškolske dobi najučestalije vrste artikulacijskih poremećaja bile kombinacije (sigmatizam i lambdacizam), lambdacizam, sigmatizam i rotacizam, a najčešće su se javljali u obliku supstitucija, kombinacije (supstitucija i distorzija) i distorzija. Kod ispitanika rane školske dobi najučestalije vrste artikulacijskih poremećaja bile su sigmatizam, rotacizam i kombinacija (sigmatizam i rotacizam), dok su se najčešće javljali u obliku distorzije, kombinacije (supstitucija i distorzija) i supstitucije. Između ispitanika predškolske i rane školske dobi nije bilo statističkih značajnih razlika u učestalosti artikulacijskih poremećaja. Nije postojala i statistički značajna razlika u učestalosti artikulacijskih i fonoloških poremećaja u odnosu na spol ispitanika iako su u većini slučajeva ispitanici muškog spola pokazali nešto veći postotatak poremećaja. Najučestaliji fonološki procesi kod ispitanika predškolske dobi bili su kombinacija fonoloških procesa i redukcija klastera. Učestalost fonoloških procesa se smanjivala porastom kronološke dobi ispitanika. Izolirani artikulacijski poremećaji bili su zastupljeni 34,5% kod ispitanika predškolske dobi, a 24% kod ispitanika rane školske dobi, dok su izolirani fonološki poremećaji (5,8%) i artikulacijsko-fonološki poremećaji (23,1%) bili zastupljeni samo kod ispitanika predškolske dobi. Učestalost artikulacijskog i/ili fonološkog poremećaja se smanjivala s porastom kronološke dobi ispitanika. Artikulacijski i fonološki poremećaji najzastupljeniji su bili u dobi od četiri i pet godina, fonološki poremećaji u dobi od pet i šest godina, dok su artikulacijski poremećaji najzastupljeniji bili u dobi od tri i četiri godine.
Ključne riječi: djeca predškolske i školske dobi, artikulacijski poremećaji, fonološki poremećaji, učestalost poremećaja