OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Andrea Lučić, dipl. inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET
Univerzitetska 1
Tuzla


O B J A V L J U J E

Kandidat Andrea Lučić, dipl. inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Znanje i stavovi studenata Univerziteta u Tuzli o vakcini protiv bolesti COVID-19“ dana 13.01.2023. godine sa početkom u 15,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. med. sci. Selmira Brkić, redovni profesor za nastavni predmet „Patofiziologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. sci. Adaleta Softić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Biohemija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor, član
  3. Dr. med. sci. Amer Čustović, vanredni profesor za nastavni predmet „Epidemiologija sa statistikom“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

Zamjenski član Komisije dr.med.sci. Fatima Numanović, redovni profesor za nastavne predmete „Medicinska mikrobiologija sa imunologijom“ i „Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati. Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA

 

Pandemija COVID-19 uzrokovana je SARS-CoV-2 virusom iz porodice koronavirusa jednolančanog RNK lanca, obavijenog pozitivnom ovojnicom, koji kod ljudi i drugih sisara, te nekih vrsta ptica izaziva simptome kao što su temperatura, kašalj, dispneja, te rjeđe gastrointestinalne simptome. Virus može kod imunokompromitovanih, starijih osoba te osoba s drugim osnovnim bolestima uzrokovati i komplikacije, kao što su zatajenje disanja, aritmije, zatajenje bubrega, kardiovaskularni šok ili zatajenje jetre. Zbog lakog prenosa virusa s čovjeka na čovjeka putem respiratornih kapljica zaražene osobe, tj. kašljanjem i kihanjem, do danas je zaraženo preko 635 miliona ljudi, a broj preminulih prelazi 6,5 miliona. Kao najučinkovitiji način prevencije razvoja komplikacija pokazala se primjena vakcina protiv SARS-CoV-2, međutim neodlučnost oko vakcina postala je jedna od glavnih prepreka u imunizaciji stanovništva. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi razlike u znanjima i stavovima studenata medicinskih i nemedicinskih fakulteta, svih studijskih godina I ciklusa i integrisanog I i II ciklusa o COVID-19 vakcinama.
Popunjavanjem anketnog upitnika koji se sastojao od četiri glavna dijela, i ukupno 45 pitanja došli smo do zaljučka da studenti iz skupine biomedicine i zdravstva imaju nešto viši nivo znanja o vakcinaciji općenito i vakcinama protiv bolesti COVID-19. Međutim nije utvrđena statistički značajna razlika u nivou znanja između analiziranih skupina kada se odgovori na sva pitanja uzmu u obzir. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da studenti Univerziteta u Tuzli imaju zadovoljavajuću obrazovnu pozadinu kada je u pitanju opšte znanje o vakcinama, ali pokazuju nešto niži nivo znanja kada su u pitanju činjenice koje se odnose na vakcine protiv bolesti COVID-19. Izveden je zaključak na koji se način treba usmjeriti edukacija mladih ljudi o vakcinama općenito, kao i o vakcinama protiv bolesti COVID-19, kako bi se njihova znanja proširila.

Ključne riječi: SARS-CoV-2, pandemija, anketni upitnik, znanja i stavovi, studenti.