OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Andrea Mikić, dipl. inž. radiološke tehnologije

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET

O B J A V L J U J E

Kandidat Andrea Mikić, dipl. inž. radiološke tehnologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Osviještenost liječnika o izlaganju pacijenata ionizirajućem zračenju putem rendgen aparata u JZU Brčko“ dana 09.02.2024. godine u 14,00 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Zavod za Anatomiju, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Svjetlana Mujagić, vanredni profesor – predsjednik
    (nastavni predmet “Radiologija i nuklearna medicina” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
  2. Dr. sci. Igor Hudić, docent – mentor i član
    (nastavni predmet “Klinička imunologija” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli) i
  3. Dr. sci. Mirela Delibegović, docent – član
    (nastavni predmet “Radiologija i nuklearna medicina” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli).

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr. sci. Merima Gegić, docent, za nastavni predmet “Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom” Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Pristup javnosti je slobodan.
 
REZIME RADA


Istraživanje je urađeno u JZU Dom zdravlja i Bolnice Brčko distrikta u periodu od 30 dana i predstavlja prospektivnu studiju. Ovim istraživanjem obuhvaćeno je 99 (n=99) ispitanika, od kojih je eksperimentalnu grupu činilo 88 (n=88) a 11 (n=11) pripada kontrolnoj gupi. Ovim istraživanjem obuhvaćeni su liječnici, kao eksperimentalna skupina, koji upućuju pacijente na rendgenske preglede. Liječnici su dobili pisanu anketu, s kojom će utvrđuje njihova osnovna razina znanja o zračenju, gdje su mogli izraziti svoje lično mišljenje o potrebama provođenja radioloških usluga koje iziskuju ionizirajuće zračenje, kao i o načinu utjecaja ophođenja pacijenata prema njima pri donošenju takvih odluka.
Kontrolnu skupinu ispitivanika činili su stručnjaci iz oblasti radiologije JZU Doma zdravlja i Bolnice Brčko distrikta, odnosno liječnici sa specijalizacijom radiološkog usmjerenja, te inženjeri medicinske radiologije. Istraživanje s kontrolnom skupinom sprovedeno je metodom intervjua. Istraživanje je prethodno odobrio Etički odbor JZU „Zdravstveni centar Brčko“. Prilikom pružanje ankete i pristupanju intervjuiranju usmeno je objašnjen dobrovoljni karakter istraživanja, šta se od njih očekuje i koji je cilj samog istraživanja