OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Anela Čergić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Anela Čergić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Uloga socijalnog rada u privredi”. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 19.06.2024.godine u 13 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Nijaz Karić, redovniprofesor, izabran naužu naučnu oblast “Socijalni rad i socijalna politika” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
  2. dr. sc. Erna Lučić, vanredna profesorica, izabrana na užu naučnu oblast “Socijalni rad i socijalna politika” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član;
  3. dr. sc. Hariz Šarić, redovni profesor izabranna užu naučnu oblast “Socijalni rad i socijalna politika” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Rezervni član Komisije:  dr. sc. Asim Pandžić, vanredni profesor izabran na užu naučnu oblast “Socijalni rad i socijalna politika” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli .

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA

Istraživanje je imalo za cilj da ispita, analizira i utvrdi značaj i ulogu socijalnog u privredi. Doprinos socijalnog rada u oblasti privrede ogleda se naročito kroz skup organizovanih mjera koje se provode s ciljem poboljšanja životnih i radnih uslova te  otklanjanja ili ublažavanja  već ispoljenih socijalnih problema radnika i članova njihovih porodica. Tako se osigurava veća socijalna sigurnost radnika i stvaraju se pretpostavke za njihov efikasniji rad. Profesionalni socijalni rad u privredi je naročito potreban u privrednim granama s teškim uslovima rada, najviše u hemijskoj industriji, šumarstvu, rudarstvu, građevinarstvu. Uzorak za istraživanje u empirijskom dijelu istraživanja činili su radnici koji koriste usluge socijalne službe u privrednom društvu. Ispitivanje se realiziralo na referentnom uzorku od 50 ispitanika (40 ispitanika muškog spola i 10 ispitanika ženskog spola) zaposlenih u privrednom društvu. Rezultati istraživanja potvrdili su sve posebne hipoteze, a shodno tome i generalnu hipotezu, da socijalni rad ima značajnu ulogu u pružanju pomoći radnicima koji su korisnici usluga socijalne službe u privrednom društvu. Pri tome socijalni radnik ima važnu ulogu u ostvarivanju socijalne funkcije preduzeća naročito kroz pružanje podrške radnicima iz oblasti penzionog/mirovinskog i invalidskog osiguranja, kao i u osnaživanju pojedinca, njegove porodice i socijalnog okruženja u rješavanju socijalnih problema, kao i u prevenciji nastanka nepovoljnih stanja. Angažovanje socijalne službe u preduzeću i uloga socijalnog rada u radu s korisnicima od velikog je značaja, s obzirom na činjenicu da je u pomenutim privrednim granama veliki broj invalida rada kojima je potrebna rehabilitacija i procjena preostale radne sposobnosti.