OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Aner Ćatović, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla

 

O B J A V L J U J E


Aner Ćatović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Implementacija sistema za trgovanje na berzama u strukturi mikroservisa“, dana 29. 09. 2021. godine sa početkom u 13,30 sati na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli (101 Amfiteatar), pred komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Edin Pjanić, vanredni profesor – predsjednik
  Uža naučna oblast Računarstvo i informatika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Amer Hasanović, redovni profesor – mentor i član
  Uža naučna oblast Računarstvo i informatika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Emir Mešković, vanredni profesor – član
  Uža naučna oblast Računarstvo i informatika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član komisije dr. sci. Emir Skejić, vanredni profesor, uža naučna oblast Računarstvo i informatika, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Sistemi za trgovinu na berzama zahtijevaju veliku stabilnost i preciznost u radu. Jedan takav sistem zahtijeva pravilno asinhrono i paralelno čitanje podataka sa ulaznih kanala i generisanje izlaznih podataka. Ovaj rad se bavi analizom sistema za trgovinu na berzama i dizajniranjem jednog takvog sistema u strukturi mikroservisa.
Cilj ovog rada je razvijanje sistema za trgovinu na berzama u strukturi mikroservisa korištenjem centraliziranog brokera za razmjenu poruka kao središnji dio sistema oko kojeg će se graditi mikroservisi. U radu su analizirane funkcionalnosti sistema i potrebni mikroservisi za njegovo potpuno funkcionisanje, tačnije mikroservis za obradu market podataka, mikroservis za komunikaciju sa korisnicima, mikroservis za komunikaciju sa berzom, i mikroservis za obradu analitičkih podataka. Analizirane su i predstavljene glavne funkcionalnosti brokera za razmjenu poruka između procesa i Google Protocol Buffer-a za definisanje internog protokola unutar sistema. Provedena je detaljna analiza svakog od mikroservisa. Pri analizi svakog od mikroservisa, definisane se njegove ulazne i izlazne poruke u “proto” formatu, te su definisani svi tokovi rada mikroservisa. Pored analize svakog od mikroservisa, u radu je provedena i analiza uvođenja novog mikroservisa u postojeći sistem, što u realnom svijetu predstavlja vrlo čest izazov i prepreku.
Konačan rezultat rada je dizajn sistema za trgovinu na berzama u strukturi mikroservisa, zajedno sa specifikacijom komunikacije izmeđ u mikroservisa i poruka koje oni razmjenjuju.
Razvojem sistema u strukturi mikroservisa dobijen je pouzdan sistem sa znatno većom stabilnošću u odnosu na sistem u strukturi podsistema.