OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ankica Marinković, bachelor socijalne pedagogije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 28.05.2021. godine

O B A V I J E S T

Ankica Marinković, bachelor socijalne pedagogije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: Kvalitet života roditelja djece sa autizmom u odnosu na roditelje djece sa lakim intelektualnim teškoćama”, dana 02.07.2021. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Medina Vantić-Tanjić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sc. Alma Dizdarević, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Specijalna edukacija i rehabilitacija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, mentor-član,
  3. Dr.sc. Milena Nikolić, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član,

Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Vesna Bratovčić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.


REZIME RADA

Glavni cilj ovog istraživanja je bio da se utvrde razlike u kvaliteti zivota između roditelja koji imaju djecu sa autizmom i roditelja koji imaju djecu sa lakim intelektualnim teškoćama. Istraživanje je urađeno tako da se uporedi ukupan skor kvalitete života jedne i druge grupe ispitanika, kao i poređenje kvalitete koju opisuje pet domena kvalitete života, kako bi se dobijeni rezultati mogli koristiti u svrhu pružanja podrške roditeljima. Prikupljanje podataka obavljeno je metodom ispitivanja roditelja pomoću Skale za procjenu kvalitete života (FQOL). Skalom se određuje ukupan nivo kvalitete života, kao i pet domena kvalitete života (domena porodičnih interakcija, roditeljstvo, emocionalno blagostanje, fizičko/materijalno blagostanje i domena podrške koja se odnosi na ometenost člana porodice), kroz 25 čestica za sve domene. Ispitan je uzorak od 151 roditelja koji imaju djete sa autizmom i lakim intelektualnim teškoćama u Bosni i Hercegovini. Ispitanici su odgovarali na postavljena pitanja i davali subjektivni doživljaj za svaku od ponuđenih čestica odgovorima. Analizom podataka opovrgnute su hipoteze da roditelji koji imaju djecu sa autizmom imaju lošiju kvalitetu života u odnosu na roditelje koji imaju djecu sa lakim intelektualnim teškoćama. Roditelji koji imaju djecu sa autizmom imaju bolju kvalitetu života u ukupnom skoru, zatim na domenama: porodične interakcije, fizičko i materijalno blagostanje i podrška koja se odnosi na ometenost člana porodice. Nije bilo statistički značajne razlike između jedne i druge grupe ispitanika u domenama: roditeljstvo i emocionalno blagostanje. Dolazi se do zaključka da je roditeljima koji imaju djecu sa lakim intelektualnim teškoćama potrebna značajnija podrška u domenama porodičnih interakcija, fizičko i materijalno blagostanje i podršku koja se odnosi na ometenest člana porodice.
Ključne riječi: kvaliteta života, roditelji, djeca sa autizmom, djeca sa intelektualnim teškoćama.