OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Arman Hokić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

 

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT
Tuzla, 08.01.2021. godine


O B A V I J E S T


Arman Hokić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom
„Razlike u nivoima tjelesne aktivnosti i sastava tijela kod odraslih osoba ženskog spola” dana 29.01.2021. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

1.dr. sci. Eldar Goletić, docent, predsjednik
Uža naučna oblast „Bazične i primijenjene kineziološke discipline“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli,
2.dr. sci. Edin Mujanović, redovni profesor, mentor i član
Uža naučna oblast „Bazične i primijenjene kineziološke discipline“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli,
3.dr.sci. Jasmin Mehinović, vanredni profesor, član,
Uža naučna oblast „Transformacioni procesi“, Fakultet za tjelesni odgoj Univerziteta u Tuzli.

Za zamjenika članova komisije imenovana je dr sci. Džemal Huremović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Bazične i primijenjene kineziološke discipline“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

SAŽETAK
Rad ukazujena vezu između tjelesne aktivnosti i sastava tijela koja je u različitoj starosnoj dobi veliki problem u većini zemalja, i potrebu u uključivanje u tjelesne aktivnosti što je više moguće, kako bi se smanjila pojava pretilosti. Uzorak ispitanika sačinjavalo je64 odrasle osobe ženskog spola su završile kompletno testiranje i mjerenje.Uzorak ispitanika je po kriteriju starosne dobi podijeljen u grupe mlađi i stariji. U grupi “mlađi” nalaze se 34 ispitanice starosne dobi od 20-34 godine, a u grupi “stariji” nalazi se 30 ispitanica starosne dobi od 35-49 godina.Izbor varijabli izvršen je u skladu sa problemima koji se nameću u ovom istraživanju, a na osnovu kojih se može doći do relevantnih pokazatelja promjena istraživanih prostora.
Za potvrđivanje Hipoteza koje su u direktnoj vezi sa predmetom, problemom i ciljem istraživanja, korišten jeT-Testza nezavisne uzorke i neparametrijski Mann-Whitney test. Analiza razlika između mlađih i starijih ispitanica u testu za procjenu tjelesne aktivnosti i testu za procjenu sastava tijelanam govore da je jasno vidljivo da vrijednosti rezultata govore u korist grupe mlađih ispitanica na statistički značajnom nivou.
Na osnovu dobijenih rezultata može se reći da je potvrđena generalna hipoteza H – očekuje se statistički značajna razlika u nivou tjelesne aktivnosti i sastava tijela između grupa ispitanika kao i radne hipotezeH1 – očekuje se statistički značajna razlika u nivou tjelesne aktivnosti između grupa ispitanika i H2 – očekuje se statistički značajna razlika u nivou sastava tijela između grupa ispitanika.
Dobivenim rezultatima svakako možemo iskazati potrebu za budući rad, kako kineziologa tako i medicinskih radnika, da više pažnje posvete osvještavanju odraslih osoba, kako po pitanju tjelesne aktivnosti, tako i o ispravnim načinima ostvarivanja željene tjelesne težine, ali i o posezanju za abnormalnim načinom ishrane i rizicima do kojih takvi stavovi dovode.Unapređenje nivoa tjelesne aktivnosti nužno je kako bi se dostigao preporučeni nivo zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti, te na taj način očuvalo svoje zdravlje. Povećanjem svoje tjelesne aktivnosti mogu se ostvariti i dodatni pozitivni učinci na zdravstveno usmjerenu kvalitetu života, posebice ako spadaju u grupu s većim indeksom tjelesne mase, u vidu smanjenja udjela postotka masti u odnosu na ukupnu tjelesnu masu. S obzirom na odrednice tjelesne aktivnosti, povećanje se može postići promjenama u fizičkom i društvenom mikro i makro okolišu te promjenom osobnih faktora.

Ključne riječi: tjelesna aktivnost, sastav tijela, razlike