OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Armin Bećirović, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla


O B J A V L J U J E

Armin Bećirović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Modernizacija elektromotornih pogona u sistemima vodosnabdijevanja”, dana 14. 07. 2021. godine sa početkom u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Nerdina Mehinović, vanredni profesor – predsjednik
  Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Mensur Kasumović, vanredni profesor – mentor i član
  Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Mario Pejdanović, docent – član
  Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član Komisije dr. sci. Majda Tešanović, vanr. prof., uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

U ovom magistarskom radu izvršena je detaljna analiza rada elektromotornih pogona pumpnih postrojenja za vodosnabdijevanje,koji trenutno predstavljaju jedan od najzastupljenijih elektromotornih pogona u svijetu. Kako jepuni opseg regulacije brzine često jedan od osnovnih zahtjeva koji se postavlja pred današnje savremene elektromotorne pogone, u radu je detaljno opisana upotreba frekventnog pretvarača u dijelu sistema za vodosnabdijevanje, koji pored regulacije brzine motora pružaju i niz drugih prednosti koje su također detaljno opisane u radu.
Glavni problem kod kontrole protoka bez promjene brzine obrtanja pumpe je nemogućnost značajnijeg smanjenja utroška elektične energije.
U radu su opisani različiti načini kontrole protoka, kao što su: prigušenjem pomoću prigušnog ventila, bajpas kontrola, promjena prečnika radnog kola pumpe, te promjena brzine radnog kola pumpe pomoću frekventnog pretvarača.Izvršena su mjerenja karakterističnih električnih i fizikalnih veličina i analiza ekonomske isplativosti različitih načina regulacije protoka u sistemima vodosnabdijevanja.
Snimljena je realna karakteristika pumpe i provedena analiza njenog odstupanja od fabričke karakteristike, kao posljedica starosti i oštećenja pumpe.
Ukratko je opisan i uticaj frekventnih pretvarača na kvalitet električne energije i predstavljeni su rezultati mjerenja viših harmonika napona i struje na strani mreže i na strani asinhronog motora. U radu je opisan i uticaj viših harmonijskih komponenti napona i struje na rad asinhronih motora.
Glavni doprinos ovog rada je provođenje analize različitih načina regulacije protoka fluida u pumpnim sistemima sa aspekta energetske efikasnosti. Osim toga, u radu su analizirane i druge prednosti upotrebe regulacije brzine pogonskih motora u pumpnim sistemima. Provedeno istraživanje i rezultati mjerenja predstavljeni u radu mogu poslužiti kao polazni osnov za planiranje unaprijeđenja sistema vodosnabdijevanja i u drugim pumpnim sistemima istog ili sličnog tipa.
Važnost provedenog istraživanja ogleda se u jasno definisanim zakonitostima ponašanja pumpnih sistema u zavisnosti od promjene različitih parametara kao što su brzina motora, protok fluida, pritisak, te promjena parametara mreže i parametara kvaliteta električne energije. Rad je posebno važan jer je predstavio mnogo novih saznanja o prednostima upotrebe frekventnih pretvarača u sistemima vodosnabdijevanja kao i njihovom uticaju na mrežu, obzirom da je ovo oblast koja je na prostorima Bosne i Hercegovine veoma malo istražena.

Ključne riječi: asinhroni motor, centrifugalna pumpa, regulacija protoka, frekventni pretvarač, energetska efikasnost, kvalitet električne energije