OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Armin Buljubašić, BA ing. mašinstva

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET

O B J A V L J U J E


 
da će kandidat Armin Buljubašić, BA ing. mašinstva braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Uticaj uslova rada na oštećenja i mikrostrukturne promjene u zavarenim spojevima izvedenim na mjestu kompezatora parovoda ”, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Muhamed Mehmedović, vanr. profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – predsjednik
  2. Dr. sci. Samir Butković, redovni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – mentor i član
  3. Dr. sci. Emir Šarić, redovni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – član.

 

Za zamjenika članova Komisija iz prethodnog stava ovog člana imenovan je dr. sci. Izudin Delić, vanredni profesor, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Javna odbrana magistarskog rada održati će se 29.09.2022. godine sa početkom u 11,00 sati, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 08,00 do 16,00 h.

 


REZIME RADA

 

U ovom radu su predstavljeni uticaji radnih parametara u zavarenim spojevima na primjeru kompenzatora parovoda kao komponente jednog termoenergetskog sistema. Kao vrlo odgovorna komponenta za kretanje parovoda tj. preuzimanje naprezanja i opterećenja te uticaja povišenih temperatura kompenzator parovoda je podložan mikrostrukturnim promjenama, pojavu puzanja zatim promjenama mehaničkih osobina materijala, tvrdoće, razugljeničenja, korozije i drugih faktora koji utiču na smanjenje životnog vijeka. Procjena mikrostrukture i nastalih oštećenja izvršena je prema preporukama Europske komisije – Residual Life Assessment and Microstructure, korištenjem svjetlosne mikroskopije.
Ključne riječi: zavarivanje, materijali, mikrostrukturne promjene, puzanje materijala