OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Armin Buljubašić, bachelor hemijskog inženjerstva i tehnologije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 01.02.2022. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Armin Buljubašić, bachelor hemijskog inženjerstva i tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Alternativne metode omekšavanja vode“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 16.02.2022. godine u 11:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Amra Odobašić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Fizikalna hemija i elektrohemija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. dr.sci. Vedran Stuhli, docent
  uža naučna oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. dr.sci. Franc Andrejaš, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 


REZIME RADA

 

Osnovna podjela tvrdoće vode je na ukupnu, karbonatnu i nekarbonatnu tvrdoću. Tvrdoća vode i depozicija inkrustacije je problem u domaćinstvima i industriji. U cilju rješavanja ovog problema razvijeno je nekoliko tehnologija čiji je cilj omekšavanje vode i sprečavanje depozicija inkrustacije. Metoda jonske izmjene je najčešće primjenjivana metoda i smatra se konvencionalnom metodom. Međutim, zbog nedostataka ove metode, ostale metode imaju predispozicije za veću i širu primjenu. Takve metode su:
Kapacitativna dejonizacija koja koristi sistem naelektrisanih ugljikovih elektroda koje elektrostatičkom silom privlače jone rastvorene u vodi, te ih zadržavaju.
Elektrohemijska precipitacija kod koje tretirana voda prolazi kroz elektrolizer gdje se električna struja propušta kroz vodu, nakon toga inkrustacija se nakuplja na katodi sa koje se kasnije i uklanja.
Metoda magnetnog omekšavanja koja se bazira na primjeni električnog i magnetnog polja u cilju promjene fizičkih i hemijskih osobina vode.
Pellet reaktor je cilindrična kolona napunjena do određene dubine česticama pijeska koje na svojoj površini adsorbuju kalcijeve jone i kataliziraju reakciju nastajanja kalcijevog karbonata.
Obećavajući alternativni pristup omekšavanju vode je i upotreba sorbensa kao što su sintetički zeoliti i biosorbensa kao što je mahovina Leucobryum glaucum sa svrhom smanjivanja tvrdoće vode.
Tokom eksperimentalnog dijela ispitane su tri alternativne metode: metoda omekšavanja vode upotrebom biosorbenta, elektrohemijska metoda i metoda omekšavanja vode upotrebom prirodnog i vještačkog adsorbenta i izvršena je usporedba sa konvencionalnom metodom i do sada realiziranim istraživanjima alternativnih metoda omekšavanja vode.
Ključne riječi: Ca2+, Mg2+, alternativne metode omekšavanja, jonska izmjena, kapacitativna dejonizacija, elektrohemijska precipitacija, magnetno omekšavanje, Pellet reaktori, sorbens.