OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Armin Huskanović, dipl. ing. mašinstva

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET

O B J A V L J U J E


 
da će kandidat Armin Huskanović, dipl. ing. mašinstva braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Energetski potencijal nusproizvoda iz procesa oplemenjivanja mrkog uglja” pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Sandira Eljšan, redovni profesor za užu naučnu oblast “Toplotna i fluidna tehnika” na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – predsjednik,
  2. Dr. sci. Izet Alić, redovni profesor za užu naučnu oblast “Toplotna i fluidna tehnika” na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – mentor i član,
  3. Dr. sci. Indira Buljubašić, redovni profesor za užu naučnu oblast “Energetska postrojenja i ekologija” na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – član.

Za zamjenika članova Komisija iz prethodnog stava ovog člana imenuje se dr. sci. Izudin Delić, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Energetska postrojenja i ekologija”, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Javna odbrana magistarskog rada održati će se 14.03.2023. godine sa početkom u 13,00 h na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 08,00 do 16,00 h.

 


REZIME RADA

 

Zemlje u kojima se kao glavni energent za proizvodnju el. energije koristi ugalj, suočavaju se sa pooštravanjem okolinskih zahtjeva i postojećih zakona zbog klimatskih promjena. Osim termoenergetskih postrojenja, kao glavnih izvora emisije štetnih plinova, ovim zahtjevima se moraju prilagoditi i rudarska preduzeća.
Osnovni problem za rudarska preduzeća predstavlja stvaranje nusproizvoda (taloga), koji nepovoljno utiče na okoliš, a nastaje u procesu oplemenjivanja uglja, usljed rada sistema prečišćavanja tehnoloških voda.
S obzirom na to da talog posjeduje izvjesnu energetsku vrijednost, koristi se kao gorivo u termoenergetskim postrojenjima ali uz zadovoljavanje odgovarajućeg kvaliteta. Cilj ovog rada je istražiti mogućnost poboljšanja kvaliteta istog, čime bi se dobio proizvod sa većim energetskim potencijalom. Za sprovođenje ovih istraživanja odabrana je separacija RMU „Banovići“.
U radu je opisan tehnološki proces rada separacije RMU „Banovići“, sa detaljnom tehno – ekonomskom analizom sistema prečišćavanja tehnoloških voda. Također, dati su prijedlozi za poboljšanje rada sistema, koji su se nakon sprovedenih laboratorijskih ispitivanja i ekonomskih analiza pokazali opravdanim.
Ovo istraživanje može se proširiti, te su navedeni pravci budućih istraživanja, a sve sa ciljem dobijanja proizvoda koji će zadovoljiti zahtjeve tržišta, te doprinijeti stvaranju boljeg okoliša.

Ključne riječi: oplemenjivanje uglja, toplotna moć, separacija, tehnološke vode, taložni bazen.