OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Armin Mešić, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla

 

O B J A V L J U J E


Armin Mešić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Energetski audit u industrijskom sektoru„, dana 15. 10. 2021. godine sa početkom u 11,30 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Nerdina Mehinović, vanredni profesor – predsjednik
  Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Izudin Kapetanović, profesor emeritus – mentor i član
  Nastavni predmeti: Osnovi elektrotehnike i Elektrotermija
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Majda Tešanović, vanredni profesor – član
  Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član Komisije dr. sci. Mensur Kasumović, vanredni profesor, uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Efikasna potrošnja energije i smanjenje nastanka otpadnih materija, predstavljaju najvažnije ciljeve koji se mogu postići optimizacijom energetskih i infrastrukturnih sistema. Poboljšanje energetske efikasnosti jedna je od mjera koja treba da ublaži problem rastućih energetskih potreba na svjetskom nivou. U radu su razmatrane mogućnosti poboljšanja energetske efikasnosti na konkretnim primjerima.
Električna energija jedan je od temelja savremenog industrijskog društva. Pogodna je za prijenos na velikim udaljenostima, za pretvaranje u druge oblike energije, pogodne za
potrošača, na jednostavn, pouzdan, čist i ekonomičan način. Na globalnom nivou najveća proizvodnja električne energije je ona iz termoenergetskih postrojenja na fosilna goriva.
Današnja tehnologija kod takvih postrojenja omogućuje postizanje visokog stepena efikasnosti preko 60%, uz znatno smanjenje štetnih emisija NOx, SOx i CO2.
Proizvodnja je ograničena, te postizanje ravnoteže sa potrošnjom mora uključiti niz mjera za racionalno korištenje i povećanje energetske efikasnosti, veće učešće korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenje korištenja fosilnih goriva i time smanjenje zagađenja okoline.
U radu se razmatra energetski audit u industrijskom sektoru, kao efikasna mjera za racionalnu upotrebu energije. Energetskim pregledom utvrđuje se način korištenja energije, sistemi i lokacije na kojima su prisutni veliki gubici energije i određuju mjere za racionalno korištenje energije i povećanje energetske efikasnosti. Rezultat dobro provedenog audita sigurno vodi do smanjenja potrošnje energije i daljeg racionalnog korištenja energije u složenim industrijskim procesima. Menadžment preduzeća kroz audite dobija jasne smjernice za preduzimanje mjera uključujući i investiranje da bi se postigle (isplative) ekonomske uštede.

Ključne riječi: energetska efikasnost, energetski audit, termoelektrana, energetika, industrija