OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Asim Zukić, bachelor  inž. el.

 UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
       Tuzla

 

O B J A V L J U J E

 

Asim Zukić, bachelor  inž. el., javno će braniti  završni magistarski rad pod naslovom:  „Karakteristike transformatorskih stanica i primarne i sekundarne mreže rudnika s jamskom eksploatacijom“,   dana 26.06.2023. godine sa početkom u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr. sci.   Mensur Kasumović, vanredni profesor– predsjednik
  Uža  naučna oblast Eektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 1. dr.sci. Nerdina Mehinović, vanredni  profesor –mentor/član
         Uža  naučna oblast  Eektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 1. dr.sci. Majda Tešanović, vanredni profesor -član
  Uža  naučna oblast Eektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

 

Zamjenski član komisije dr. sci. Mario Pejdanović, vanredni profesor  za užu  naučnu oblast Eektrotehnika i sistemi konverzije energije na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

 

Pristup javnosti je slobodan.

 

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

U radu Karaketeristike transformatorskih stanica i primarne i sekundarne mreže rudnika sa jamskom eksploatacijom detaljno su objašnjene specifičnosti snabdjevanja električnom energijom i njenog korištenja kod rudnika sa jamskom eksploatacijom s obzirom na uvjete u kojima se odvija ovakav proces rada.

Navedeni su specijalni kablovi koji se koriste u jamskoj eksploataciji, te karakteristike specifični jamskih potrošača, odnosno jamskih transformatorskih stanica te srednjenaponske i niskonaponske sklopne opreme.

U cilju davanja svojevrsne pomoći pri projektovanju ove vrste postrojenja, navedene su i detaljno objašnjene zaštite u rudarskoj elektroenergetskoj mreži.

Na kraju rada detaljno su objašnjeni principi rada rudničkih kontrolnih uređaja, koji su neizostavni u svakoj jamskoj rudarskoj mreži, te su navedene logičke sheme djelovanja istih.

U zaključnim razmatranjima date su smjernice za daljnja poboljšanja, a najveći aspekt je stavljen na sigurnost ljudi i opreme, pogotovo ljudskih života.