OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Asja Sirbubalo, magistar farmacije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 02.12.2021. godine

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

 

OBJAVLJUJE

 

Asja Sirbubalo, magistar farmacije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Procjena prehrambenih navika žena sa sindromom policističnih jajnika u Bosni i Hercegovini“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 20.12.2021. godine u 15:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Midhat Jašić, redovni profesor
  uža naučna oblast: Nutricionizam Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Marizela Šabanović, docent
  uža naučna oblast: Nutricionizam Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. Dr.sci. Senada Selmanović, vanredni profesor
  nastavni predmet „Porodična medicina“
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA

 

Sindrom policističnih jajnika (eng. PCOS, Polycystic Ovary Syndrome) je jedan od najčešćih endokrinih i metaboličkih poremećaja kod žena reproduktivne dobi. PCOS pogađa 8-13% žena reproduktivne dobi, a prema nekim podacima čak i do 20%, kada se u obzir uzmu savremeni kriteriji definisanja ovog sindroma. Terapijske opcije liječenja PCOS-a su modifikacija stila života i farmakološka terapija, a sve kako bi se inducirao ovulacijski ciklus i plodnost i poboljšao kozmetički izgled.
Primarni cilj rada bio je istražiti i utvrditi prehrambene navike žena sa sindromom policističnih jajnika (PCOS) na području Bosne i Hercegovine. Sekundarni ciljevi su bili utvrditi procenat žena sa PCOS-om koje su dobile jasne intrukcije o promjeni životnog stila od svojih ljekara, utvrditi procenat žena sa PCOS-om koje su potražile savjet nutricioniste o promjeni stila života i uporediti prehrambene i životne navike žena sa i bez PCOS-a.
Uzorak je činilo 1.531 ispitanica. Pri tome je njih 529 sa sindromom policističnih jajnika, 890 njih koji nemaju dijagnosticiran sindrom i 112 njih koje nisu sigurne s obzirom na to da još uvijek čekaju potvrdu od strane svog ljekara.
Rezultati su pokazali da čak 73,16% ispitanica nije dobilo detaljnije informacije o načinu ishrane i promjeni stila života od strane svog ljekara, a svega 21,19% njih je potražilo savjet nutricioniste, iako je promjena stila života jedna od osnovnih preporuka u liječenju PCOS-a. Utvrđeno je da postoje razlike u BMI, uspješnosti ostvarivanja trudnoće i prehrambenim i životnim navikama žena sa i bez PCOS-a.

Ključne riječi: sindrom policističnih jajnika, prehrambene navike, životni stil