OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Azra Alagić, bachelor logopedije i surdoaudiologije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 27.05.2022. godine


O B A V I J E S T


Azra Alagić, bachelor logopedije i surdoaudiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Povezanost jezičkih spsobnosti i predvještina čitanja i pisanja”, dana 16.06.2022. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Leila Begić, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Mirela Duranović, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član – mentor,
  3. Dr.sci. Zamir Mrkonjić, redovni profesor, na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, clan.


Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Lejla Junuzović-Žunić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Glavni cilj ovog istraživanja bio je ispitati povezanost jezičkih sposobnosti i predvještina čitanja i pisanja. Ispitivanjem je obuhvaćeno 30 ispitanika uzrasta 4;05-6;05 godina u Domu zdravlja ‘’Ilidža’’ i vrtiću ‘’Sretno djetinjstvo’’. Ispitanici su podijeljeni u dvije grupe: eksperimentalnu grupu, koju su činili ispitanici kod kojih su utvrđene razvojne jezičke teškoće uz primjenu Reynell-ovih razvojnih jezičkih ljestvica. Ispitanici su dalje procjenjivani putem Testa za rani skrining disleksije kojim je provedena verifikacija ispitanika koji su u riziku za disleksiju. Drugu grupu ispitanika činila je eksperimentalna grupa ispitanika koji nisu imali razvojne jezičke teškoće niti su bili u riziku za razvoj disleksije. U okviru istraživanja koristio se Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj, na osnovu kojeg su isključena djeca sa ADHD-om. Za eksperimentalnu grupu ispitanika istraživanje se izvodilo u dvije vremenske tačke, prije i poslije tromjesečnog tretmana. Podaci su obrađeni pomoću statističkog programa SPSS 21,0 for Windows. Izračunati su osnovni statistički parametri: aritmetička sredina, standardna devijacija. Za utvrđivanje razlika u rezultatima ispitanika korišten je T-test, a za izračunavanje povezanosti zadataka testa prije i poslije tretmana, korištena je korelaciona analiza. Rezultati dobiveni u ovom istraživanju pokazuju da su ispitanici kod kojih su utvrđene razvojne jezičke teškoće u riziku za razvoj disleksije. Na osnovu rezultata nakon tromjesečnog tretmana primjetan je napredak na području predvještina čitanja i pisanja. Rezultatima korelacione analize utvrđena je djelomična povezanost na zadacima primjenjenih testova.
Ključne riječi: razvojne jezičke teškoće, predvještine čitanja i pisanja, disleksija