OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Azra Gazibegović

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 


Azra Gazibegović javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Socijalna podrška porodicama nestalih osoba na području Tuzlanskog kantona“.Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 19.11.2021. godine u 11:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Nijaz Karić, redovni profesor, izabran na užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerzitat u Tuzli, predsjednik komisije,
  2. Dr.sc. Hariz Šarić, redovni profesor, izabran na užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerzitat u Tuzli, mentor i član
  3. Dr.sc. Erna Lučić, docent izabrana na užu naučnu oblast „Teorija i metodologija socijalnog rada“ na Filozofskom fakultetu Univerzitat u Tuzli, član.

Rezervni član Komisije: dr sc. Asim Pandžić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.


REZIME RADA

Magistarski rad na temu „Socijalna podrška porodicama nestalih osoba na području Tuzlanskog kantona“ ukazuje, pokazuje i dokazuje na značaj nauke o socijalnom radu i primjeninjenih metoda u oblasti socijalne podrške porodicama nestalih osoba. Istraživanje je bazirano na naučnoj deskripciji same problematike i njene socijalne uzročnosti, zatim na naučnoj prognozi imajući u vidu rezultate istraživanja i naučnoj eksplikaciji dobijenih rezultata. Istraživanjem je utvrđena uloga socijalnog rada, zasnovanog na principima pružanja podrške, te njegov doprinos aktiviranju porodičnih resursa i resursa socijalne mreže u prevladavanju svakodnevnih životnih problema i rješavanju sukoba unutar porodica nestalih. Utvrđenoje koliko nestanak člana porodice može biti povezan sa javljanjem porodične disfunkcionalnosti i koliko socijalni rad, može doprinijeti očuvanja harmoničnih porodičnih odnosa i razvoju funkcionalnosti porodice.
Empirijski dio istraživanja je proveden na području Tuzlanskog kantona, u vremenskom periodu augusta 2019 – januara 2020.godine. Uzorak ispitanika čine stručni radnici (socijalni radnici, psiholozi, psiholozi – pedagozi, pedagozi, defektolozi, pravnici i drugi radnici) u ustanovama i institucijama koje su uključene u rad sa porodicama nestalih osoba, zatim u neprofitnim/nevladinim i privatnim organizacijama koje svojim aktivnostima rade sa porodicama nestalih osobana području Tuzlanskog kantona (6 centara za socijalni rad; Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica, Grada Tuzle; nevladine organizacije: ”ViveŽene”,Tuzla ”SnagaŽene”, Tuzla, Crveni križ Tuzlanskogkantona. Vladin sektor – 26 ispitanika, Nevladinsektor – 4 ispitanikai Porodice nestalih osoba – 20).
U cilju dobijanja što preciznijih podataka za potrebe istraživanja razvijeni su instrumenti prikupljanja podataka prilagođen uzorku istraživanja. Za potrebe istraživanja koristili smo stratifikovani uzorak vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti ustanova, kao i zastupljenosti ispitanika u odnosu na dob, spol, vrstu stručnog posla koju obavljaju i druge relevantne faktore.
Istraživanje na ovu temu je značajno i zbog procesa evropskih integracija u kome se nalazi Bosna i Hercegovina. Prema Preporuci Vijeća Evrope, socijalna podrška u Europi, naglašena su posebna obilježja porodičnih sukoba zbog kojih je preporučena medijacija, kao što su: porodični sukobi koji uključuju osobe koje će imati međuovisan i kontinuirani odnos, porodični sukobi koji se javljaju u kontekstu snažnih emocija i odvojeni život i razvod braka koji utiču na sve članove porodice, posebno na djecu. U tom kontekstu se po smatra i društveni značaj istraživanja, jer se očekuje da rezultati istraživanja doprinesu razvoju svijesti nosilaca socijalne politike o potrebi kadrovskog i materijalnog osnaživanja centara za socijalni rad, kako bi bili osposobljeni za efikasniju način pružanja socijalne podrške u socijalnom radu s porodicom.