OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Azra Kucalović, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

Kandidat Azra Kucalović, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Uticaj makroprudencijalnih instrumenata na kreditnu aktivnost banaka u zemljama Jugoistočne Evrope” dana 13.07.2023. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Senija Musić, vanredni profesor/predsjednik, uža naučna oblast „Međunarodna ekonomija“ Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci. Emira Kozarević, redovni profesor, mentor/ član, uža naučna oblast „Finansije i finansijska politika”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr sci. Meldina Kokorović Jukan, vanredni profesor/član uža naučna oblast „Finansije i finansijska politika”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

 

REZIME RADA


Završni magistarski rad pod naslovom „Uticaj makroprudencijalnih instrumenata na kreditnu aktivnost banaka u zemljama Jugoistočne Evrope“ urađen je na 128 stranica A4 formata, od čega je 121 stranica osnovnog teksta, šest stranica koje se odnose na popis literature, slika i tabela te prilozi u vidu tabela, čije stranice nisu numerisane. Strukturu rada, uz uvod, zaključna razmatranja, popis korištene literature, popis slika i tabela te priloge, čine četiri međusobno povezana dijela u kojima se vrši razrada osnovne istraživačke hipoteze. U popisu korištene literature navodi se 97 bibliografskih jedinica, a one obuhvataju pregled i istraživanje postojećih, objavljenih podataka, naučne i stručne literature o predmetu istraživanja. Neophodno je istaći i korištenje publikacija o finansijskoj stabilnosti i makroprudencijalnoj dijagnostici i statističkih podataka koje objavljuju državne institucije pojedinih zemalja Jugoistočne Evrope, kao i neke od međunarodnih organizacije. Tretirana materija je u okviru osnovnog teksta ilustrovana sa sedam slika i 55 tabela.
Koncepcija ovog rada usmjerena je na utvrđivanje da li su makroprudencijalni instrumenti povezani s kreditnom aktivnošću banaka u zemljama Jugoistočne Evrope. Posmatrajući razlike u razvijenosti bankarstva pojedinih zemalja Jugoistočne Evrope, moglo bi se reći da je osnovni razlog za te razlike upravo razlika u broju investitora koji investiraju u bankarski sektor određene zemlje kroz privatizaciju ili spajanje inostranih sa domaćim bankama. Tu su, također, i razlike u stepenu razvijenosti ekonomija pojednih zemalja Jugoistočne Evrope, njihovog finansijskog razvoja i sl. Mnoge zemlje koriste npr. obaveznu rezervu kao jedan od indikatora makroprudencijalnih instrumenata za zaštitu od rizika likvidnosti. Prema tome, možemo konstatovati da su makroprudencijalni instrumenti povezani s kreditnom aktivnošću banaka u zemljama Jugoistočne Evrope. Stoga i sam problem ovog istraživanja se odnosi na to kakav uticaj makroprudencijalni instrumenti imaju na kreditnu aktivnost banaka u zemljama Jugoistočne Evrope, što je ujedno i opšti cilj ovog istraživanja te smo primjenom sekundarnog istraživanja rasvijetlili upravo tu tematiku i potvrdili osnovnu istraživačku hipotezu.

Ključne riječi: makroprudencijalni instrumenti, kreditna aktivnost banaka, kreditni plasmani banaka, depoziti u bankama, povećanje ekonomskog rasta, zemlje regiona.

 

NAPOMENA: 

STARI TERMIN ODBRANE: 21.06.2023. godine u 11,00 sati
Komisija za odbranu dostavila je novi termin odbrane završnog magistarskog rada za kandidata Azru Kucalović, umjesto 21.06.2023. godine u 11,00 sati odbrana završnog magistarskog rada će se održati 13.07.2022. godine u 11,00 sati.