OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Azra Mehić, ,bach.-inž.građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E

 

Azra Mehić, ,bach.-inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uporedna primjena reno madraca i gabionskih struktura pri regulaciji vodotoka“, ponedjeljak, 08.07.2024. godine sa početkom u 12:00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Zahid Bašić, redovni profesor,
  uža naučna oblast Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci.Nedim Suljić, redovni profesor
  uža naučna oblast Hidrotehnika
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. Dr.sci. Dinka Pašić-Škripić, redovni profesor
  uža naučna oblast Hidrogeologija
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Zbog dobrih svojstava i brojnih prednosti pored drugih tipova konstrukcija primjena gabiona i reno madraca je vrlo raširena. Zbog dobrog uklapanja u okolinu, jednostavne ugradnje i ekoloških prednosti, gabioni nalaze svoje mjesto u hidrotehnici – od saniranja bujica i uređenja vodotoka do izgradnje manjih pregrada i brana. Gabionske konstrukcije predstavljaju jedno od najekonomičnijih i najefikasnijih rješenja za stabilizaciju vodenih tokova. Lokalno dostupni materijali su ključni elementi koji se mogu koristiti u izgradnji gabionskih zidova, čineći projekat vremenski ograničenim i isplativim.
U ovom radu je predstavljena analiza, provedena na bazi dostupne literature, koja ukazuje na općenitu primjenu gabiona u hidrotehnici. U teoretskom dijelu rada ukratko su date osnove o opštim osobinama prirodnih tokova, motivima uređenja prirodnih vodotoka, podlogama potrebnim za projektovanje uređenja vodotoka i regulacionim građevinama. Detaljno je analizirana primjena reno madraca i gabiona pri regulaciji vodotoka.
Kako bi se praktično opisao spomenuti problem, prikazani su rezultati hidrauličkog proračuna za korito sa oblogama od gabiona i reno madraca. Proračun je proveden u računarskom programu HEC-RAS i na temelju dobivenih rezultata je osmišljeno najprikladnije rješenje. Takođe je urađena i ekonomska analiza za obje varijante obloge korita. Analizom neregulisanog korita rijeke Turije utvrđeno je da se prilikom protoka stogodišnjeg povratnog perioda događa izlijevanje vode iz korita, a uvođenjem regulacije se taj problem rješava.