OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Azur Ikanović, dipl. inžinjer medicinske radiologije

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET
Univerzitetska 1
Tuzla

 

O B J A V L J U J E

 

Kandidat Azur Ikanović, dipl. inžinjer medicinske radiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Značaj i primjena Cone Beam (CBCT) pretrage kod pacijenata prethodno podvrgnutih konvencionalnim rendgen pregledom regije ručnog zgloba uz upotrebu Siemens Multitom Rax uređaja“ dana 10.06.2024. godine sa početkom u 14,00 sati u Učionici Anatomije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. med. sci. Svjetlana Mujagić, vanredni profesor za nastavni predmet „Radiologija i nuklearna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. med. sci. Maja Sulejmanović, docent za nastavni predmet „Radiologija i nuklearna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor, član
  3. Dr. med. sci. Mirela Delibegović, docent za nastavni predmet „Radiologija i nuklearna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

Zamjenski član Komisije dr.med.sci. Renata Hodžić, vanredni profesor za nastavni predmet „Neurologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Ljudska šaka ima 27 kostiju koje su podijeljene u tri grupe: kosti pešća (ossa carpi) ili karpalne, kosti zapešća (ossa metacarpi) ili metkarpalne te članke prstiju ili falange (phalanges digitorum manus). Prijelom distalnog radijusa, uobičajeno poznat kao prijelom ručnog zgloba, definiše se zahvaćenošću metafize distalnog radijusa. Zračenje se može podijeliti na jonizirajuće i nejonizirajuće, s obzirom na to da li prilikom interakcije sa materijom izaziva jonizaciju. Tehnike snimanja igraju važnu ulogu u procjeni složene anatomije kostiju i mehkih tkiva ručnog zgloba. Za postavljanje dijagnoze često nisu dovoljne samo tipične snimke. Kompjuterizirana tomografija konusnog zraka (eng. Cone Baem Computed Tomography – CBCT) razvijena je tehnika snimanja, poznata i kao digitalna volumetrijska tomografija koja se sastoji od rendgenske kompjuterizovane tomografije, koja nudi visokokvalitetne, brze i trodimenzionalne slike tijela s niskom dozom zračenja. Efektivna doza (E) je dozimetrijska veličina koja opisuje učinak ionizirajućega zračenja na cijelo ljudsko tijelo, ona je predstavlja zbir ekvivalentnih doza u pojedinim dijelovima tijela pomnoženih empirijski određenim modifikacijskim faktorima ozračenosti. Mjerna je jedinica efektivne doze je sivert (Sv). CBCT se pokazao kao pouzdan alat u dijagnostici prijeloma ručnog zgloba. Može se lako instalirati, ima visoku prostornu rezoluciju i potencijalno nižu dozu zračenja u poređenju sa  multislajsnom kompjuterizovanom tomografijom (MCT) ili nizom običnih rendgenskih zraka.
Ključne riječi: ručni zglob, konvencionalna rendgenografija, cone beam metoda, efektivna doza zračenja