OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Bedreldin Khodary, spec. ginekologije i akušerstva

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 01.12.2023. godine

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet


OBJAVLJUJE


Bedreldin Khodary, spec. ginekologije i akušerstva će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Istraživanje prehrambenih navika, nivoa stresa, pušenja i fizičke aktivnosti trudnica“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 11.12.2023. godine u 13:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Midhat Jašić, profesor emeritus
  uža naučna oblast “Nutricionizam”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Maida Šljivić Husejnović, docent
  uža naučna oblast “Farmaceutska analitika“
  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Esmeralda Dautović, docent
  uža naučna oblast “Biohemija”
  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli,član.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA


Tokom trudnoće dolazi do mnogobrojnih promjena unutar organizma majke s ciljem održanja trudnoće i homeostaze njenog organizma. Pravilna i izbalansirana prehrana, kao i pravilne životne navike su nužne za održanje homeostaze organizma majke i fetusa tokom ovog izazovnog perioda. Decenijama unazad se pokušava, različitim progamima edukacije i poticanja zdravog života trudnica, približiti značaj umjerene i raznovrsne prehrane, izbjegavanja stresa i štetnih faktora te značaj fizičke aktivnosti.
Cilj istraživanja:Cilj istraživanja je da se evaluira uticaj životnog stila na zdravlje trudnica i ishode trudnoće popunjavanjem samovalidiranog anketnog upitnika u kombinaciji sa biohemijskim analizama uzoraka krvi i urina majke, kao i ultrazvučnim praćenjem intrauterinog razvoja djeteta.
Materijali i metode:Izvršeno je presječno istraživanje koje je provedeno među trudnicama i porodiljama, koje su došle na kombinovani test,te na redovnu kontrolu nakon porođaja.Ukupni uzorak sačinjavalo je 167 ispitanica.Izvršeno je anketiranje trudnica kao i laboratorijska analiza hematoloških i biohemijskih parametara. Upitnik je obuhvatao ispitivanje životnih navika trudnica koje podrazumijevaju pušenje cigareta, fizičku aktivnost, navike spavanja, konzumiranje alkohola te psihološke karakteristike ispitanica. Za analizu podataka korišten je SPSS statistički program (IBM SPSS Statistics v21). Rezultat je smatran statistički značajnim pri p<0,05.
Rezultati: Ispitanice su podijeljene u grupu prvorotkinja (N=73) i grupu višerotkinja (N=97).Prosječna dob prvorotkinja iznosila je 27,3 godine (SD ± 3,9), kod višerotkinja je iznosila 31,8 (SD ± 4,4), što je bila statistički značajna razlika (p<0,001). Ukupno 16,5% višerotkinja i 9,6% prvorotkinja pridržavala se pravila mediteranske piramide prehrane. Nijedna višerotkinja ne konzumira alkohol, 2,7% prvorotkinja jesu, a 45,4% višerotkinja se izjasnilo kako ne konzumiraju alkohol tokom ove trudnoće, 58,9% prvorotkinja također. Medijan trajanja spavanja prvorotkinja tokom radne sedmice je 9,0 sati (1,5) a kod višerotkinja je 8,5 sati (1,5). Medijan zbira bodova percepcije stresa u posljednjih mjesec dana, kod prvorotkinja je bio 14 (7,0), kao i kod višerotkinja 14,0 (9,0). Medijan samoprocjene zdravlja je bio jednak kod obje grupe 9,0 (2,0).
Zaključak: Tjelesna aktivnost i prehrambene navike nisu zadovoljavajuće ni u jednoj ispitanoj skupini. Hematološki i biohemijski krvni parametri se nisu bitnije razlikovali u odnosu na životne stilove i paritet. S obzirom na neočekivano loše životne navike ispitanica potrebno je više intervenisati u pravcu edukacije i promocije zdravih životnih stilova.

Ključne riječi: trudnoća, prehrambene navike, stres, pušenje, fizička aktivnost, ishodi trudnoće