OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Belma Brigić, bachelor-inžinjer građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E

 

Belma Brigić, bachelor-inžinjer građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uticaj količine bitumena i filera na kvalitet ugrađenog asfalta“, dana 24.01.2022. godine, sa početkom u 14 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Zahid Bašić, redovni profesor,
  uža naučna oblast „Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Amir Džananović, docent,
  uža naučna oblast „Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja“,
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Ismet Gušić, vanredni profesor,
  uža naučna oblast „Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja“,
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Kvalitet asfalta kao i njegova ugradnja direktno utiču na to koliko će se asfaltna površina dobro suprostavljati vremenskim uslovima i neprekidnoj upotrebi tokom vremena. Da bi se dobio kvalitetan ugrađeni asfaltni sloj treba odabrati odgovarajući odnosno optimalni sastav asfaltne mješavine. A put ka optimalnom sastavu asfaltne mješavine jeste priprema i analiza prethodnog sastava asfaltne mješavine sa promjenom udjela pojedinih sastojaka.

U ovom radu prikazan je način pripreme prethodnog sastava asfaltne mješavine, njegovo ispitivanje, kao i potrebni uređaji za ispitivanje. Za ispitivanje i analizu u ovom radu pripremljeni su asfaltni uzorci sa promjenljivim udjelom kako bitumena tako i granulometrijsog sastava.

Sa pripremljenim uzorcima urađene su tri analize. Kroz prvu analizu predstavljena je promjena bitumena na fizičko-mehaničke osobine asfalta. Za drugu analizu pripremljeni su uzorci sličnog sastava kao u prvoj kako bi se izvršila analiza odstupanja. U trećoj analizi prikazan je uticaj sitnijih i krupnijih čestica agregata na fizičko-mehaničke osobine asfaltnih mješavina.

Kroz analize dobijeni rezultati pokazuju da i najmanja odstupanja svih komponenti u procentualnom sastavu asfaltne mješavine, kako bitumena ili filera tako i odstupanja u granulometrijskom sastavu mineralne mješavine, imaju značajan uticaj na svako ispitivano svojstvo asfaltne mješavine.