OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Belma Omerbegović, BA ing. mašinstva

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET

O B J A V L J U J E

 
da će kandidat Belma Omerbegović, BA ing. mašinstva braniti završni magistarski rad pod nazivom:
“Modeliranje, upravljanje i simulacija kretanja kartezijanskog robota”, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Elvedin Trakić, vanredni profesor – predsjednik,
    (u.n.o. “Mehatronički sistemi” na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
  2. Dr. sci. Almir Osmanović, vanredni profesor – mentor i član,
    (u.n.o. “Mehatronički inžinjering” na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli) i
  3. Dr. sci. Malik Čabaravdić, redovni profesor – član (u.n.o. “Automatizacija i robotika”, Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, (ekv. u.n.o.”Mehatronički inžinjering”na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli).

Za zamjenika članova Komisija iz prethodnog stava ovog člana imenuje se dr. sci. Salko Ćosić, vanr. prof. (u.n.o. “Opšte mašinstvo” na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli).

Javna odbrana magistarskog rada održati će se 03.11.2022. godine sa početkom u 11,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli.


Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 08,00 do 16,00 h.

 

REZIME RADA

U ovom magistarskom radu dat je osvrt na virtualno modeliranje i simulaciju kartezijanskog robota za primjenu u industrijskim procesima. Glavni osvrt je na izradi virtualnog prototipa fizičkog modela kartezijanskog robota, te izrada modela robota u Matlab/Simulink programskom paketu. Nad izrađenim virtualnim modelom kartezijanskog robota je izvršena simulacija u programskom paketu Matlab, te je prikazano kako promjena osnovnih parametara sistema ima utjecaj na ponašanje kartezijanskog robota, te na njegove osnovne karakteristike: dinamičku krutost, brzinu odziva, tačnost pozicioniranja, itd. Takođe, u radu su objašnjene sve komponente koje se koriste za izradu ovog virtualnog i fizičkog modela te kako se one matematički i shematski mogu predstaviti u Matlab/Simulink-u, te izvršiti simulacija nad istim.

Ključne riječi: Kartezijanski robot, Matlab, Simulink, Simulacija, Virtualno modeliranje.