OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Belmina Muratović, dipl. medicinski tehničar/sestra

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET
Univerzitetska 1
Tuzla


O B J A V L J U J E

Kandidat Belmina Muratović, dipl. medicinski tehničar/sestra, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Uticaj hroničnih komplikacija na kvalitet života pacijenata oboljelih od diabetes mellitusa“ dana 27.12.2022. godine sa početkom u 15,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.med.sci. Olivera Batić-Mujanović, redovni profesor za nastavni predmet „Porodična medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.med.sci. Samira Herenda, docent za nastavni predmet „Porodična medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član
  3. Dr.med.sci. Selmira Brkić, redovni profesor, za nastavni predmet „Patofiziologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

Zamjenski član Komisije dr.med.sci. Aida Brković, docent za nastavni predmet „Porodična medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Ovo istraživanje, kojim je procijenjen kvalitet života osoba oboljelih od šećerne bolesti, uključilo je 104 ispitanika: 57 žena (54,8%) i 47 muškaraca (45,2%). Ne postoji značajna razlika u ukupnom mentalnom zdravlju i fizičkom funkcioniranju u odnosu na spol ispitanika, iako je lošije mentalno zdravlje prisutno kod ženskog spola. Rezultati ove studije pokazali su da osobe starije životne dobi imaju narušeno fizičko funkcioniranje, što je najviše izraženo kod ispitanika starijih od 70 godina. Nije nađena statistički značajna razlika u kvalitetu života oboljelih od diabetesa u odnosu na tip diabetesa, što se može pripisati nedovoljnom broju ispitanika oboljelih od DM tip 1. Ukupno fizičko funkcioniranje značajno je lošije kod ispitanika koji imaju diabetes 10-19 ili<10 godina. Ukupno mentalno zdravlje je lošije kod ispitanika koji navode da se nikada ne bave fizičkom aktivnošću što se odnosi i na fizičko funkcioniranje koje statistički najlošije kod ispitanika koji se ne bave fizičkom aktivnošću. Naše istraživanje je pokazalo da ispitanici s višim stepenom obrazovanja imaju manje izraženu fizičku nesposobnost. Rezultati ove studije pokazuju da se TIA i hiperlipidemija češće javljaju kod osoba ženskog spola. Nije nađena statistički značajna razlika u učestalosti hroničnih komplikacija diabetes mellitusa u odnosu na dob ispitanika, niti tip DM. Učestalost hroničnih komplikacija poput angine pectoris, TIA te nefropatija su povezane s dužinom trajanja diabetesa. Prema našem istraživanju, nije uočena statistički značajna razlika u učestalosti hroničnih komplikacija u odnosu na ispitanike koji su na dijetalnoj prehrani ili na terapiji oralnih hipoglikemicima. Pojava angine pectoris i hiperlipidemije je, prema istraživanju, znatno češća kod ispitanika na terapiji inzulinima. Prema našem istraživanju nema statističkih značajnih razlika u utjecaju pojedinih mikro i makrovaskularnih komplikacija na kvalitet života oboljelih od diabetes mellitusa. Stvarnost je da diabetes utiče na živote pacijenata. Sama prisutnost diabetesa pogoršava kvalitet života osobe. Prisutnost komplikacija šećerne bolesti je najvažnija odrednica kvaliteta života. To su glavni uzroci morbiditeta i mortaliteta i značajno utiču na produktivnost oboljelog. Stoga je potrebno usredotočiti se na program probira i edukaciju dijabetičara na razini zajednice kako bi se ograničile njene komplikacije i povećao kvalitet života bolesnika s diabetes mellitusom.