OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Benjamin Cavrić, bachelor. ing. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla

O B J A V L J U J E

Benjamin Cavrić, bachelor. ing. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Određivanje karakteristika trofaznog asinhronog kaveznog motora sa paralelnim statorskim namotima“. dana 09.04. 2021. godine sa početkom u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli,
pred komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Nerdina Mehinović, vanredni profesor – predsjednik
  Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Mensur Kasumović, vanredni profesor – mentor i član
  Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Majda Tešanović, vanredni profesor – član
  Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član Komisije dr. sci. Mario Pejdanović, docent na užoj naučnoj oblasti
Elektrotehnika i sistemi konverzije energije na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

Asinhrone električne mašine imaju danas vrijeme veoma veliku primjenu kako u industriji tako i u komercijalne svrhe. Razlog tome je jednostavnost konstrukcije asinhrone mašine, pa samim time i njena niska cijena. Međutim, asinhrone mašine imaju jedan veliki nedostatak, a to je složenost upravljanja njihovim radom.
Iz tog razloga u radu je analizirana mogućnost posebne konstrukcije asinhronog kaveznog motora sa statorom koji ima dva paralelna namota. Izvršena je detaljna matematička analiza električnih i mehaničkih parametara ovako konstruisanog motora i proveden postupak mjerenja radi eksperimentalnog određivanja njegovih karakteristika.
Provedena analiza pokazuje niz prednosti koje nudi ovakva konstrukcija u poređenju sa upravljanjem i regulacijom koju nude moderni energetski pretvarači. Rad motora sa paralelnim namotima u slučaju faznog pomaka statorskog napona dovedenog na paralelne namote karakteriše se mnogo boljim upravljačkim karakteristikama, pri čemu ovo rješenje ne zahtijeva primjenu još uvijek relativno skupih uređaja energetske elektronike. Osim primjene u motorskom režimu rada, predložena izvedba nudi mogućnosti primjene i u generatorskom režimu rada koje se pokazuje kao izuzetno opravdano rješenje za slučaj napajanja potrošača u izolovanim sistemima.
U okviru provednog istraživanja u magistarskom radu izvršena je konstrukcija i praktično laboratorijsko ispitivanje za motorski i generatorski režim rada asinhrone mašine sa paralelnim statorskim namotima. Predstavljene ispitne metode mogu poslužiti i za ispitivanje drugih tipova električnih mašina za određene specijalne primjene.