OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Berina Pezerović, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT
Tuzla, 07.09.2023. godine

 

Berina Pezerović, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Relacije određenih morfoloških karakteristika i hronološke dobi učenika viših razreda osnovne škole”, dana 22.09.2023. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Osman Lačić, redovni profesor – uža naučna oblast “Teoretsko-metodičke osnove sporta”, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli; predsjednik,
  2. Dr. sci. Jasmin Bilalić, docent- uža naučna oblast “Teoretsko-metodičke osnove sporta”, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli; član.
  3. Dr. sci. Sanjin Hodžić, docent – uža naučna oblast “ Bazične i primijenjene kineziološke discipline ” , Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli; član.


REZIME RADA

 

Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Tarik Huremović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.
Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA


U ovom radu istraživane su antropološke dimenzije učenika viših razreda osnovne škole, koje se ogledaju u prostoru morfoloških karakteristika. Cilj istraživanja bio je da se utvrdi veličina i značajnost relacija određenih morfoloških karakteristika i hronološke dobi učenika i učenica, viših razreda osnovne škole, uzrasta od 10 do 14 godina.
Nakon odabira uzorka, kojeg je činilo 400 učenika, sprovedeno je mjerenje morfoloških karakteristika. Prostor morfoloških karakteristika, kojeg su činili subprostori longitudinalna dimenzionalnost skeleta, transverzalna dimenzionalnost skeleta, volumen i masa tijela, te potkožno masno tkivo, pokriven je sa 12 varijabli. Rezultati koji su dobijeni mjerenjem, u okviru istraživačkih prostora, obrađeni su statističkim paketom SPSS 26 (IBM SPSS Statistics Version 26).
Obrada rezultata je vršena u dvije faze. U prvoj fazi je sprovedena deskriptivna analiza za utvrđivanje osnovnih deskriptivnih parametara analiziranih obilježja. U drugoj fazi sprovedena je regresiona analiza za utvrđivanje relacija istraživanih morfoloških karakteristika i hronološke dobi učenika viših razreda osnovne škole pomoću regresionog modela pravolinijskog ili krivolinijskog karaktera u cilju optimalne aproksimacije rezultata dvodimenzionalnog sistema. Rezultati obrade podataka su pokazali da postoje statistički značajne relacije krivolinijskog karaktera analiziranih morfoloških mjera i hronološke dobi učenika viših razreda osnovne škole.
Na temelju navedenih činjenica potvrđene su sve postavljene parcijalne hipoteze, što je rezultiralo prihvatanjem generalne hipoteze. U konačnici je zaključeno da je ovo istraživanje u potpunosti uspješno sprovedeno te da je opravdalo svoja očekivanja.

Ključne riječi: Regresioni model, morfologija, korelacija