OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Bogdana Prodić, profesor biologije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 06.09.2023. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

 

O B J A V L J U J E

Bogdana Prodić, profesor biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Mikrobiološke karakteristike vode iz vodozahvata Velika Usora i vodovodne mreže grada Teslić u periodu od 2010 do 2019 godine “ u ponedjeljak 18.09.2023. godine u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 9 sati
pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sc. Suad Širanović, docent, predsjednik
  Uža naučna oblast “Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. Dr.sc. Snježana Hodžić, redovni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast “Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. Dr. sc. Adisa Ahmić, redovni profesor, član
  Uža naučna oblast “Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli


Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci. Aldijana Avdić, docent, uža naučna oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Završni magistarski rad pod naslovom:

„Mikrobiološke karakteristike vode iz vodozahvata Velika Usora i vodovodne mreže grada Teslić u periodu od 2010 do 2019 godine“

U današnjim uslovima života veliki problem je svakako obezbjediti dovoljne količine higijenski ispravne vode za piće. Voda za piće mora biti zdravstveno ispravna, odnosno ispunjavati određene propise u pogledu hemijskog sastava i mikrobiološke ispravnosti.
Retrospektivno istraživanje mikrobioloških karakteristika vode iz vodozahvata Velika Usora u mjestu Studenci, zdravstvene ispravnosti prerađene vode iz sabirnog bazena Studenci i pitke vode iz vodovodne mreže sistema za vodosnabdijevanje grada Teslić vršeno je za period od 01.01.2010. do 31.12.2019. godine.
Metodologija rada je bazirana na Prаvilniku о zdrаvstvеnој isprаvnоsti vоdе nаmiјеnjеnе zа lјudsku pоtrоšnju (Sl. glasnik RS 88/17), Prаvilniku о higijenskој isprаvnоsti vоdе za piće. (Sl. glasnik RS 40/03), Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. Glasnik BiH 40/10) i Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće BiH (Sl. glasnik 62/17). Primjenjujući Uredbu o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka (Sl. glasnik RS 42/01) izvršena je kategorizacija vode iz vodozahvata Velika Usora.
Tokom desetogodišnjeg istraživanja analizirano je 360 uzoraka površinske vode iz vodozahvata Velika Usora u mjestu Studenci i ukupno 1908 uzoraka prerađene vode iz sabirnog bazena Studenci i uzoraka vode za piće iz vodovodne mreže grada Teslić.
Procentualna zastupljenost higijenski ispravnih uzoraka vode za piće se kretala od 97% do 100%,%, dok neispravnih uzoraka je bilo 3% (31/1908). Največi broj zdravstveno neispravnih uzoraka je evidentiran zbog izoliranih koliformnih bakterija, koliformne bakterije fekalnog porijekla i povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija.
U istraživanom periodu, a prema mikrobiološkim parametrima, najveći broj uzoraka, 36% (130/360), površinske vode iz vodozahvata Velika Usora je klasificiran u drugu kategoriju kvaliteta. Treća klasa kvaliteta vode je utvrđena kod 34% (124/360), a četvrta kod 27% (97/360) uzoraka. Nabolji kvalitet vode (prva klasa) je registrovan kod 3% (9/360) uzoraka povešinske vode.
Rezultati istraživanja su pokazali da postoji statistički značajna razlika u kvalitetu površinske vode vodozahvata Velika Usora kroz godišnjia doba. Najbolji kvalitet vode je u zimskom periodu, slabiji kvalitet je u jesenjem i proljetnom periodu a najlošiji tokom ljeta.