OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Boris Nikolić, dipl. defektolog-logoped

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 29.01.2024. godine


O B A V I J E S T


Boris Nikolić, dipl. defektolog-logoped javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Aleksija i agrafija kod Brocaove afazije-prikaz slučaja” dana 12.02.2024. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Lejla Junuzović-Žunić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Zamir Mrkonjić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član – mentor.
  3. Dr.sci. Amela Ibrahimagić, redovni profesor, na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, clan.


Za zamjenika članova komisije imenovan je dr. sci. Leila Begić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA


Pored jezičkih poremećaja u govoru i poremećaja auditivnog razumijevanja, kao uobičajenih simptoma, kod osoba sa afazijom često se javljaju i poremećaji čitanja (aleksija) i poremećaji pisanja (agrafija). Aleksija i agrafija su u svojoj suštini afatički poremećaji (afatička aleksija i agrafija) i nerijetko su više oštećeni nego govorni jezik, a posljedica su jezičkih oštećenja.
Ovaj rad predstavlja prikaz slučaja jednog ispitanika kojemu je dijagnosticirana afazija. Glavni cilj ovog istraživanja bio je da se ispitaju i analiziraju sposobnosti čitanja i pisanja ispitanika sa Brocaovom afazijom uzrokovanom prvim moždanim udarom.
Za potrebe istraživanja korištena je skraćena forma Bostonskog dijagnostičkog testa za ispitivanje afazije (Boston Diagnostic Aphasia Examination–BDAE, Short form, Goodglass, Kaplan, Barresi, 2001).
Rezultati istraživanja su pokazali da ispitanik sa Brocaovom afazijom ima izražene poremećaje čitanja i pisanja. Pri čitanju i pisanju javljaju se slični nedostatci kao u govoru. Najviše je pogođeno čitanje na glas i razumijevanje pročitanog uz relativno očuvane sposobnosti razumijevanja teksta pročitanog u sebi, te pisanje po diktatu i narativno pisanje. Čitanje je nefluentno i usporeno sa puno pogrešaka u vidu agramatizma, fonoloških paraleksija. Pisanje je sporo, nespretno, mukotrpno i kratko sa nedostatcima u sintaksi i agramatizmom.

Ključne riječi: Brocaova afazija, aleksija, agrafija