OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Božana Skopljak, dipl. inž. prehrambene tehnologije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 02.03.2023. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Božana Skopljak, dipl. inž. prehrambene tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Kvalitet vode i zdravlje“, na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 13.03.2023. godine u 15:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Midhat Jašić, profesor emeritus
  uža naučna oblast “Nutricionizam”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Senada Selmanović, vanredni profesor
  nastavni predmet “Javno zdravstvo”
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Ramzija Cvrk, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Prehrambena tehnologija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.


REZIME RADA


Uvod. Kvalitet vode koju koristimo u svakodnevnom životu ključan je za naše zdravlje i život uopće. Svjedočimo prisustvu velikih količina onečišćivača koji u sve većoj mjeri neprestalno ugrožavaju prirodne resurse zdrave vode što za posljedicu ima stalan rast broja oboljelih širom Zemlje. Praćenje stanja kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj (RS) se sprovodi na određenim mjernim mjestima vodnih tijela preliminarno definisanim nacrtima Planova upravljanja Oblasnim riječnim slivovima rijeka Save i Trebišnjnice.
Ciljevi rada. Glavni ciljevi bili su utvrditi da li se kvalitet voda u vodonosnom područja grada Doboja nadzire u skladu sa zakonskim regulativama RS i preporukama koje je propisala EU i utvrditi kakvog je kvaliteta voda koju koristi stanovništvo u gradu Doboju, a sporedni utvrditi da li je moguće identifikovati ozbiljne i po zdravlje rizične uzroke onečišćenja voda, te utvdriti koja su izvorišta u gradu Doboju najugroženija.
Metodologija rada. Analizirani su rezultati koji su dobijeni uzorkovanjem izvorišta voda u gradu Doboju, koji su imali za cilj provjeru kvaliteta vode koja se koristi za piće i u domaćinstvima, u periodu januar/2020.-decembar/2021. godina. Analizirani su rezultati provedenih fizičko-hemijskih ispitivanja vode za piće od strane JZU Institut za javno zdravstvo RS – regionalni centar Doboj za period 2020./2021. godina, za koji je osiguran uvid u orginalne izvještaje.
Zaključci. Izvorišta u području grada Doboja se kontrolišu u skladu sa zakonskim regulativama RS propisanim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju RS i u skladu sa preporukama Direktive EU o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Kvaliteta vode koju koristi stanovništvo u vodonosnom području grada Doboja je na zadovoljavajućem nivou, u većini izvorišta u vodonosnom području grada Doboja nisu identifikovani zagađivači, koji bi mogli ugroziti zdravlje ljudi, te ugroziti biljni i životinjski svijet. Najugroženije izvorište u području grada Doboja je crpna stanica na lokalitetu Rudanka, zbog povećanih koncentacija hlorida. Odsustvo rezidualnog hlora u O.B „Sveti Apostol Luka“ u ulici Meše Selimovića je jedna od slabih tačaka kontrole kvaliteta vode u području grada Doboja u istom periodu.
Ključne riječi: kvalitet vode, zdravlje, onečišćivači i kontrola vode