OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Božena Barušić, bachelor-inžinjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 08.12..2021. god.

 

O B J A V L J U J E

Božena Barušić, bachelor-inžinjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geotermalni potencijal bušotine Sl-1 u Slavinovićima s planom njene revitalizacije“, dana 16.12.2021. godine , sa početkom u 12 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Tihomir Knežiček, redovni profesor, uno Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli,
  2. Dr.sci. Samir Nurić, redovni profesor, uno Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli,
  3. Dr.sci. Muhidin Brčaninović, docent, uno Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Bušenja na naftu, koja su izvođena na širem području grada Tuzle, za rezultat su imala pojavu termomineralne vode na nekoliko interesantnih lokaliteta. Jedan od njih je i lokalitet Slavinovići. Istražna bušenja su rađena prije više od 80 godina, tako da se, od tada do danas, ogromne količine geotermalne energije na bušotini Sl-1 u Slavinovićima ne iskorištavaju na optimalan način.
Upotreba geotermalne energije danas najčešće je kompleksna i podrazumijeva nekoliko osnovnih grana primjene, kao što su: balneologija, upotreba u domaćinstvu, ekstrakcija različitih minerala, proizvodnja električne energije, zagrijavanje naselja, zagrijavanje poljoprivrednih farmi, kao i upotreba u inustriji.
Ovaj rad daje osvrt na izvedeno stanje na istražnoj geotermalnoj bušotini Sl-1 u Slavinovićima, te predlaže daljnje korake u pravcu društveno korisne upotrebe postojeće geotermalne energije na ovoj bušotini.
U radu su predstavljena najnovija istraživanja kvaliteta termalne vode iz bušotine Sl-1 u Slavinovićima, te je, u skladu sa tim rezultatima, izvršena nova klasifikacija i kategorizacija termomineralne vode koja, na principu ”air-lifta”, izbija na površinu na bušotini Sl-1.
Izvršena je komparacija rezultata novih hemijskih analiza termalne vode iz bušotine Sl-1 u Slavinovićima, sa podacima koji su dobiveni za vrijeme izrade bušotine, a datiraju još s kraja 30-tih godina XX stoljeća.
Na koncu, date su i mjere za sanaciju stanja na bušotini Sl-1 i predložene daljnje aktivnosti koje bi dovele do njenog kompleksnog, višenamjenskog korištenja u balneološke, ali i bilo koje druge, prikladne svrhe.

Ključne riječi: bušotina, termomineralna voda, kvaliteta vode, kategorizacija, sanacija