OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Božidar Tomić, dipl. sanitarni inž.


UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET

O B J A V L J U J E

Kandidat Božidar Tomić, dipl. sanitarni inž., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Antimikrobna učinkovitost formalina kao standardnog fiksativa u izučavanju anatomskih modela“ dana 25.08.2023. godine u 15,00 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Zavod za Farmakologiju, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Nihada Ahmetović, redovni profesor za nastavni predmet “Higijena i zdravstvena ekologija” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – predsjednik
  2. Dr. sci. Melisa Lelić, docent za nastavni predmet “Histologija i embriologija 1“ i „Histologija i embriologija 2“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – mentor i član
  3. Dr. sci. Fatima Numanović, redovni profesor za nastavni predmet “Medicinska mikrobiologija sa imunologijom” i „Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – član


Za zamjenika članova Komisija iz prethodnog stava ovog člana imenovana je dr. sci. Suada Ramić, vanredni profesor za nastavni predmet “Histologija i embriologija 1” i „Histologija i embriologija 2“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem utvrđivanja antimikrobne učinkovitosti standardne otopine gasa
formaldeihda u formi 10% formalina u kojem su pohranjeni uzorci namijenjeni za izučavanje anatomije za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Uzorkovani su i površina (n/1) tkiva/organa/kadavera i slobodna tekućina, formalin u koji su uronjeni (n/2). Uzorci su podijeljni u dvije skupine, eksperimentlanu koja je obuhvatila 15 uzoraka kojima se za potrebe praktične nastave manipulira i kontrolnu, koja je također obuhvatila 15 uzoraka koji koriste kao pokazni modeli.
Uzorci su uzeti sterilnim štapićima sa namotanom vatom, po uzorkovanju uronjeni u sterilne eprivete ispunjene sterilnom fizioločkom otopinom. Nakon uzorkovanja, uzorci su u mikrobiološkoj laboratoriji prenseni u tečne podloge za poticanje rasta bakterijskih kolonija (bujoni: Selenit F, Sabouraud dekstrozni i Tioglikolatni), a za izolaciju bakterija iz porodica Enterobacteriaceae, Staphylococcaceae, Baccilaceae, Streptococcaceae i Enterococcaceae te kvasnica iz roda Saccharomycetes, izvršeno je zasijavanje čvrstih podloga SS agar, CPS hromogena podloga (Chromid TM CPS Elite agar). Za izolaciju kvasnica i plijesni Sabouraud dekstrozni bujon je presijan na Sabouraud dekstrozni agar. Identifikacija poraslih bakterija i gljivica je izvršena po standardnoj mikrobiološkoj proceduri. U uzorcima eksperimentalne grupe (4/30) i na površini tkiva i u otopini
formalina dokazano je prisustvo dvije gram-negativne bakterije (Pseudomonas putida i Achromobackter denitrificans) te gljivice vrste Penicillium sp (5/30) i kvasnica Candida (1/30). U kontrolnoj skupini detektovan je jedan porast gljivica Penicillium sp koji je označen kao moguća kontaminacija. Istraživanjem je dokazana umanjena antimikrobna učinkovitost formalina u sprječavanju razvoja mikroorganizama u anatomskim uzorcima koji se koriste i skladište drugačije nego pokazni uzorci. Identificirane mikroorganizme, obzirom na starost uzoraka, pripisali smo naknadnoj kontaminaciji a ne primarnoj lokalizaciji. Istraživanje ima i svoj prakični značaj, te naglašava neophodno pridržavanje zaštitinih mjera nastavnog, laboratorijskog osoblja ali i studenata.