OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Damir Bošnjaković

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Damir Bošnjaković, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Vlasteoska porodica Dinjičići – Kovačevići u srednjem Podrinju (1400.-1463.)”. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 21.07.2023. godine u 14.00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1.  Dr.sc. Nedim Rabić, docent izabran za užu naučnu oblast „Srednji vijek“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik Komisije,
  2.  Dr.sc. Dženan Dautović, docent izabran za užu naučnu oblast „Srednji vijek“ na
    Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član Komisije,
  3. Dr. sc. Sead Selimović, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeno
    doba” naFilozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član Komisije.
    Rezervni član Komisije: dr.sc. Izet Šabotić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast, „Novi vijek“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA


Vlasteoska porodica Dinjičići – Kovačevići nije u historiografiji tretirana kao zaseban tematski okvir. Količina dostupnih izvornih podataka o određenim rodovima usmjerila je istraživače na te porodice pa su iste u historiografiji dobile epitet najistaknutijih. S druge strane, nerijetko su zbog zadanih tematskih okvira istraživači izostavljali podatke o drugim vlasteoskim rodovima uprkos njihovoj dostupnosti i njihovom značaju. Pažljivim iščitavanjem, prevashodno starije historiografske literature, mogu se uočiti neiskorišteni podaci i o Dinjičićima – Kovačevićima koji, stavljeni u širi historijski kontekst, omogućuju sagledavanje uloge i značaja ovog vlasteoskog roda.
Akcenat u radu smo stavili na period od 1400. do 1463. godine. Radi se o vremenu u kojem se Dinjičići direktno vežu za teritorijalnu organizaciju Podrinja. S toga smo i prvi dio rada posvetili historijsko-geografskom razmatranju definišući, prije svega, pojam srednjeg Podrinja. Autoriteti domaće historiografije su na tom prostoru prepoznali geografske i teritorijalno upravne jedinice-župe koje će početkom 15. stoljeća činiti društveno-ekonomski supstrat „zemlje“ Podrinja. Poznato je da ove župe imaju kontinuitet sa upravnim cjelinama/nahijama iz vremena uspostave osmanske vlasti, što svakako olakšava istraživanje obzirom na dostupnost izvora osmanske provenijencije.
Obzirom da istraživanje vlasteoskih porodica nije moguće strogo hronološki odrediti, prirodno je krenuti od prvih pomena u izvorima. Smatramo da se procesi koji su zahvatili podrinjsku vlastelu Dinjičiće – Kovačeviće ne mogu razumjeti ukoliko bismo posmatrali samo uokviren vremenski period određen naslovom. Problem u historiografiji predstavlja i pojmovno određenje vlastele, pa smo u posebnom poglavlju pokušali dati osnovne crte ovog pojma sa nužnim osvrtom na historijski kontekst pojave Dinjičića. Centralni dio rada jeste i predmet našeg interesovanja, a odnosi se na hronologiju događaja, praćenja aktivnosti pojedinih ličnosti unutar roda te njihovog političkog i vojnog angažmana u periodu od 1400. do 1463. godine. Cilj je da se na osnovu dostupnih izvora i literature prikaže značaj vlasteoske porodice Dinjičića – Kovačevića u određenom periodu političkog života Bosanskog kraljevstva. Osim toga, u kontekstu postavljene hipoteze predstavili smo i odnos Dinjičića sa susjedima, prevashodno sa usorskom vlastelom Zlatonosovićima, te na kraju ukazali na njihovu ulogu u privrednom, vjerskom i uopće kulturnom životu srednjeg Podrinja.