OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Damir Šerifović, BA prava

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET

O B J A V L J U J E

Kandidat Damir Šerifović, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “ Proces odlučivanja u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ”, dana 26.02.2021. godine sa početkom u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Dženeta Omerdić, vanr.prof. – predsjednik
    (Uža naučna oblast „Državno i međunarodno javno pravo“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),
  2. Dr.sci. Zlatan Begić, vanr. prof. – mentor i član
    (Uža naučna oblast „Državno i međunarodno javno pravo“ Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli) i
  3. Dr.sci. Amir Karić, vanr. prof. – član
    (Uža naučna oblast „Državno i međunarodno javno pravo“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli).

• Dr.sci. Izudin Hasanović, red.prof. – zamjenski član
(Uža naučna oblast „Državno i međunarodno javno pravo“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Parlament ili skupština, kao izrazi za narodno predstavništvo, od svog nastanka pa do danasimaju veliku ulogu i značaj za državu i društvo. Pojam parlamenta i parlamentarizma neodvojivje od još jednog pojma koji je jedan od stubova modernih država i društava, a to je pojamdemokratije. Utoliko značaj parlamenta postaje još veći. Kroz ovaj rad su između ostalog obrađene pojedinespecifičnosti koje se vežu za sam nastanak, razvoj parlamenta i njegov uticaj i nadležnosti kojeostvaruje danas.

I Bosna i Hercegovina, kao demokratska država u kojoj se vlast izabire na slobodnim izborima,ima svoj najviši zakonodavno-predstavnički organ. Taj organ se naziva Parlamentarna skupštinaBosne i Hercegovine. Ustanovljena je Ustavom Bosne i Hercegovine, odnosno Aneksom IVOpšteg Okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Dejtonski sporaum). Okolnostinastanka Dejtonskog sporazuma, a time i Ustava Bosne i Hercegovine proizvele su nizspecifičnosti i kompleksnosti koje možemo pronaći u strukturi i funckionisanju Parlamentarneskupštine BiH.
Glavna analiza ovog rada usmjerena je upravo na ovaj organ naše države. Najvećim dijelom ovajrad će analizirati ustavnu funkciju, nadležnost i proces odlučivanja u Parlamentarnoj skupštiniBiH. Također, rad će omogućiti sveobuhvatni uvid u samu proceduru odlučivanja i glasanja kojase odvija u Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Nakon navedene analize procedura odlučivanja, istraživanje će nam omogućiti uvid u rezultaterada Parlamentarne skupštine BiH u periodu 2010.-2018. godina, poredeći te rezultate sarezultatima ranijih istraživanja s ciljem stvaranja stvarne slike rada i napretka odnosnonazadovanja u procesu odlučivanja u Parlamentarnoj skupštini BiH.Na kraju, rad se bavi i analizom zakonodavno-predstavničkih organa složenih država kakve suKraljevina Belgija i Švicarska konfederacija, te na taj način pokušavamo dokazati da društvenaheterogenost i državna kompleksnost ne znači nužno stagnaciju razvoja.